Drivkraft

Ange ditt sökord

7 nyckeltal i tillverkande företag

Nyckeltal används för att spåra trender i den egna verksamheten. Men för att förstå företagets utveckling behöver du jämföra nyckeltalen med andra företag i samma bransch. Tillverkande företag har ofta återkommande investeringsbehov som kräver mycket kapital. Det gör nyckeltal för verksamhetsstyrningen intressanta.

Förädlingsvärde

Rörelsevinst plus personalkostnader. I ett tillverkande företag är det viktigt att följa hur effektiv förädlingen, det vill säga produktionen, är. Förädlingen mäts i ett så kallat förädlingsvärde som visar hur effektivt man exempelvis bearbetar råvaror till en färdig produkt. Ju högre andel av ditt förädlingsvärde som utgörs av personalkostnader, desto mindre effektivt är ditt företag på att förädla råvarorna.

Pay off-tid

Grundinvestering delat med inbetalningsöverskott. Många tillverkande företag måste hela tiden göra nyinvesteringar för att hålla verksamheten igång. Då är det viktigt att arbeta med ordentligt underbyggda investeringskalkyler. Pay off-metoden är det vanligaste sättet att mäta effektiviteten i en investering. När du använder pay off-metoden delar du investeringskostnaden med den, exempelvis månatliga, vinst som investeringen för med sig. På så vis får du fram hur lång återbetalningstiden är och därmed hur lönsam investeringen blir.

Självfinansieringsgrad

Internt tillförda medel delat med nettoinvestering. Självfinansieringsgraden talar om hur stor andel av investeringen som är finansierad med bolagets eget kapital. Ju högre självfinansieringsgrad, desto mer eget kapital är tillfört. En hög självfinansieringsgrad ger hög ekonomisk fallhöjd om det egna kapitalet skulle urholkas på grund av sviktande resultat.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat delat med omsättning. Rörelsemarginalen i ett verkstadsföretag bör inte understiga 5–7 procent av omsättningen. Det innebär att du på varje omsatt hundralapp bör tjäna 5–7 kronor.

Kapitalbindningar

Alla företag har kapital bundet i exempelvis lager och kundfordringar. Det gäller dock att försöka minimera det bundna kapitalet genom att ha så korta ledtider som möjligt. Att mäta kapitalbindningarna blir på så vis ett mått på hur effektivt du utnyttjar produktionsanläggningen. Därför är kapitalbindningar ett nyckeltal som bör finnas med i analysen av verksamheten. Kapitalbindningarna mäts i omsättningshastigheter och kredittider.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat delat med sysselsatt kapital. Avkastning på sysselsatt kapital är ett av de lönsamhetsmått som används inom tillverkande företag. Det är även ett nyckeltal som finansiärer tittar på vid bedömningen av verkstadsföretag. Nyckeltalet visar vilken avkastning du har på eget kapital, vilket är en effektivare mätmetod än att mäta lönsamheten på det totala kapitalet. Sysselsatt kapital får du fram genom att dra icke räntebärande skulder från dina samlade tillgångar.

Detaljuppföljningar

I verksamhetsstyrningen är det även värdefullt att göra uppföljningar på olika detaljer i verksamheten. Det finns en mängd sådana nyckeltal, till exempel beläggning per maskin och produktion per maskin.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev