Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/06/12

6 min

9 nyckeltal i tjänsteproducerande företag

Nyckeltal är ett viktigt hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av företaget. Vilka nyckeltal du ska använda beror bland annat på företagets verksamhet. I tjänsteproducerande företag är nyckeltal som kretsar kring medarbetare och effektivitet mest intressanta.

Omsättning per anställd
Omsättning per anställd = omsättning i förhållande till antal anställda.

Nyckeltalet visar hur effektivt företagets medarbetare bidrar till omsättningen.

Byråintäkter per anställd
Byråintäkter per anställd = byråarvode + pålägg för utlägg för kunds räkning och provisioner i förhållande till antal anställda.

Byråintäkt är det korrekta intäktsmåttet i verksamheter där omsättningen inte är ett relevant mått. Ett exempel är reklambyråer där utläggen för kunders räkning kan variera kraftigt, utan att det har något samband med uppdragets omfattning.

Debiteringsgrad per anställd
Debiteringsgrad per anställd = antal debiterade timmar per anställd i förhållande till totala antalet timmar.

För tjänsteföretag är debiteringsgraden ett användbart nyckeltal. Nyckeltalet visar hur effektivt företaget är på att sälja sina tjänster. Nyckeltalet ska vara så högt som möjligt.

Arbetskraftskostnad per anställd
Arbetskraftskostnad per anställd = arbetskraftskostnad i förhållande till antal anställda.

I arbetskraftskostnaden ingår löner och sociala avgifter. Om nyckeltalet är högt eller lågt beror bland annat på lönebilden i företaget. Nyckeltalet används ofta vid jämförelser – vanligen vid nyanställningar när man vill se lönenivån i konkurrerande företag.

Rörelsekapitalbehov
Rörelsekapitalbehov i förhållande till omsättning = omsättningstillgångar – kassa – icke räntebärande skulder i förhållande till omsättning.

Nyckeltalet visar kapitalbindningen per omsatt krona. I tjänsteverksamheter med stora projekt som löper över längre tid, till exempel arkitektkontor eller it-konsulter, kan det finnas anledning att stämma av kassaflödena i verksamheten. Nyckeltalet ska vara så lågt som möjligt.

Antal intäktspersoner
Antal intäktspersoner = antal intäktspersoner i förhållande till antal anställda.

För att kunna skydda företaget mot förluster orsakade av till exempel avhopp måste du identifiera företagets intäktspersoner. Om du vet vilka som är intäktspersoner kan du knyta dem närmare företaget, till exempel genom olika incitament.

Vinst per anställd
Vinst per anställd = företagets vinst i förhållande till antal anställda.

Företagets vinst i kronor kan vara ett missvisande mått om du vill göra jämförelser med andra företag. Vinsten måste sättas i relation till något, till exempel vinst per anställd.

Utbildningskostnader
Utbildningskostnader = företagets utbildningskostnader i förhållande till omsättning.

En framgångsfaktor i tjänsteproducerande företag är medarbetarnas kompetensutveckling och kostnaden för denna. Kompetensen i företaget är en viktig strategisk fråga.

Personalomsättning
Personalomsättning = hur många slutar i förhållande till antal anställda.

Vissa företag har en hög hastighet på personalomsättningen. Det kan vara ett tecken på att medarbetare inte trivs. Men i vissa verksamheter kan en hög personalomsättning vara något positivt. Det kan gälla företag som är beroende av nya impulser och ny kunskap.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev