Börja skriv din sökterm

Rapportering på olika sätt

Sedan bokföringen datoriserades har tusentals balans- och resultaträkningar producerats för att förbli olästa. I dag finns omfattande kunskap om hur företag utifrån historiska siffror och utfall kan ta fram nyckeltal och kartlägga trender, dels för att göra prognoser och budgetar, dels för att analysera finansiella och likvida behov. Det finns även bra systemstöd för dessa processer.

Vilken typ av rapportering som passar bäst för ett visst företag beror på flera olika saker – till exempel  företagsstorlek och vilken bransch företaget verkar i.

Rullande 12-månadersrapporter
En allt mer använd resultaträkning är den så kallade rullande 12-månadersrapporten. Det är en resultaträkning som visar de senaste 12 månadernas resultat. 12-månadersrapporten fångar upp utveckling och trender betydligt snabbare än traditionella räkenskapsårsrapporter. Dina rapporter blir mer aktuella och färska och du får ett bättre verktyg att basera viktiga beslut på. Rullande 12-månadersrapporter passar exempelvis i företag med stora säsongsvariationer eller företag som befinner sig i stark förändring.

Kassaflödesprognoser
I det gamla bondesamhället klappade storbonden på plånboken för att veta hur affärerna gick. Det var på sätt och vis ett utmärkt mått. Ett företag kan ha ett fint resultat, men sakna resurser att betala de löpande skulderna med. Om kassaflödet är dåligt kan företaget vara konkursmässigt även om det redovisade resultat är mycket bra – detta gäller speciellt i företag och branscher med tunga investeringar. Förmågan att generera stabila kassaflöden över tid särskiljer riktigt bra och välskötta företag från de mindre välskötta.  Måttet är ett av de viktigare när investerare på börsen värderar aktier.

Kalkyler
Vet du vad som driver kostnaderna i din verksamhet? Vilka produkter, kunder och processer som bidrar mest till företagets resultat? Finns det delar av verksamheten som inte alls bidrar till resultatet? En ingående kunskap om din verksamhets lönsamhet i olika delar är helt avgörande när konkurrensen är knivskarp. Företag som löpande arbetar med uppdaterade kalkyler i sin verksamhet har en löpande kontroll på att strategin fungerar och kan snabbare parera förändringar i omvärlden.

Vikten av löpande periodiseringar
Kvaliteten på din löpande redovisning är mycket viktig om du använder den som underlag för beslut. En rapport kan vara direkt missvisande om avskrivningar av anläggningstillgångar eller immateriella rättigheter inte finns med. Likadant om stora kostnadsposter som förutbetalda lokalhyror eller andra kostnader inte är periodiserade för den tid de gäller. Ställ krav på din ekonomiavdelning eller de konsulter som upprättar redovisningen att varje månad i princip ska vara periodiserat som ett bokslut. Då kan du använda rapporterna och få bra beslutsunderlag.

För mer information kontakta Greger Albert eller ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Ekonomiavdelningen – från redovisningsenhet till strategisk affärspartner

Globaliseringen, den digitala utvecklingen och löpande förändringar i regelverken ställer allt högre krav på ekonomiavdelningens kunskap och kompetens. Hur ska företaget kunna bibehålla eller flytta fram sina positioner? Vad är hemligheten för att lyckas?

Etiska värderingar bygger värdet i ditt företag

I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigare än någonsin att framstå som en stabil aktör som omvärlden kan lita på. Allt oftare vill intressenter veta hur verksamhetens strategi ser ut, vilka risker som finns och hur företaget arbetar med etiska och miljömässiga frågor. I det senaste numret av Reporting gräver vi djupare i detta område.

2014/11/20

2 min

Företagsvärdering – ett mångsidigt verktyg

Du kanske först och främst tänker på företagsvärdering som något som görs inför en företagsöverlåtelse, ett förvärv, en fusion eller någon annan form av omstrukturering av företaget.

2012/02/20

3 min