Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/12/02

4 min

Koll på aktieboken

Alla svenska aktiebolag ska föra aktiebok. Att låta bli är ett brott mot aktiebolagslagen som kan ge fängelse eller böter. Aktieboken är ett register över aktieägarna i bolaget och deras aktieinnehav. Det ligger till grund för ägarnas rättigheter i bolaget och ger bolagets intressenter möjlighet att bedöma aktuella ägarförhållanden.

Bara den som är inskriven som ägare i aktieboken har till exempel rätt att delta på bolagsstämman.

Obligatoriska uppgifter
Aktieboken i ett privat aktiebolag ska innehålla uppgifter om

 • aktiernas nummer
 • aktieägarnas person- och adressuppgifter
 • aktieslag
 • huruvida aktiebrev har utfärdats och i förekommande fall om aktien omfattas av omvandlings-, samtyckes-, förköps-, hembuds- eller inlösenförbehåll.

Om någon aktieägare har en förmyndare eller god man ska dennes kontaktuppgifter finnas med. Det gäller även eventuella förmånstagare, till exempel om någon annan än aktieägaren har rätt till aktieutdelning så måste den personens uppgifter registreras.

Formellt är det styrelsen som ansvarar för att det finns en aktiebok. I praktiken är det vanligt att styrelsen ger i uppdrag åt exempelvis vd eller ekonomiansvarig att göra ändringar i aktieboken.

Offentlig handling
Aktieboken förs i pappersform eller elektronisk form och ska hållas lätt tillgänglig på den ort där bolaget har sitt säte. Vem som helst kan begära att få en kopia av bolagets aktiebok. Om aktieboken finns i elektronisk form ska det finnas en aktuell utskrift av den som inte är äldre än sex månader.

Enligt aktiebolagslagen ska aktieboken bevaras så länge som bolaget består och därefter minst tio år efter det att bolaget har upphört att existera. Om aktieboken förs med hjälp av dator ska uppgifter som tagits bort ur aktieboken bevaras i minst tio år. Aktieboken ska inte förväxlas med andra dokument som kan innehålla liknande uppgifter, till exempel stiftelseurkund, teckningslistor och röstlängd.

För mer information kontakta Lars Starck eller ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev