Börja skriv din sökterm

2015/01/28

5 min

Relationen mellan styrelse och vd

Den verkställande direktören i ett företag utses av styrelsen. Det är viktigt att vd får tydliga riktlinjer från styrelsen för att kunna bedriva sitt uppdrag på bästa sätt.

En vd ska enligt aktiebolagslagen ”sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar”. Med andra ord ska vd verkställa styrelsens beslut och sköta den löpande verksamheten. En vd ser till att mål och strategier fullföljs, att det finns tillräckligt med kompetent personal och strukturerar företagets verksamhet för att nå uppsatta mål.

Instruktion för vd
Enligt aktiebolagslagen är styrelsen för publika bolag skyldig att upprätta en instruktion om arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd. Även om något lagstadgat krav inte finns för andra än publika bolag kan det vara viktigt i bolag med en vd att dokumentera arbetsfördelningen antingen i en instruktion till bolagets vd eller som en bilaga till ett avtal med vd.

Det är viktigt att instruktionen är genomtänkt och tydlig, så att det inte uppstår missförstånd mellan vd och styrelsen. En vd-instruktion bör bland annat innehålla vd:s befogenheter när det gäller investeringar och krediter men också vilka frågor som vd måste ta upp med styrelsen innan beslut.

Alla sådana detaljer bör regleras. Sedan kan så klart inte allt regleras, men instruktionen ska i alla fall ge en känsla för vad vd får göra. Och är det något som ligger på gränsen så ska vd ta en diskussion med styrelseordföranden.

Dialogen viktig
I mindre företag sitter vd ofta med i styrelsen. Men även om vd inte är medlem av styrelsen så närvarar denne som regel vid styrelsens sammanträden för att kunna avlägga rapporter om verksamheten. Dialogen är det absolut viktigaste mellan styrelsen och vd. Vd måste ha en löpande dialog med ordföranden.

Vilka krav kan vd ställa på styrelsen?
Att styrelsen är beslutsmässig och engagerad. Att styrelsen tar emot och tar till sig rapporteringar och att den är lyhörd. Vd ska kräva en tydlig instruktion där styrelsen har ansträngt sig för att dra gränsen mellan vd och styrelse. Som vd ska man också tänka på att när man lyfter frågor som det ska beslutas kring så ska man ha skriftliga underlag och se till att besluten fattas på rätt sätt. Ovanstående är viktigt även om vd också är medlem av styrelsen.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Koll på aktieboken

Alla svenska aktiebolag ska föra aktiebok. Att låta bli är ett brott mot aktiebolagslagen som kan ge fängelse eller böter. Aktieboken är ett register över aktieägarna i bolaget och deras aktieinnehav. Det ligger till grund för ägarnas rättigheter i bolaget och ger bolagets intressenter möjlighet att bedöma aktuella ägarförhållanden.

2014/12/02

4 min

När styrelsearbetet inte fungerar

Om en styrelse inte fungerar i sitt arbete? Om en eller flera ledamöter fallerar i sina uppdrag? Hur ska styrelsen och företaget agera då?

2015/10/26

4 min

Från enskild firma till aktiebolag – viktigt att tänka på vid en ombildning

I en tidigare artikel informerade vi om när det kan vara klokt att omvandla en enskild firma till ett aktiebolag. Denna artikel fokuserar på vilka effekter en ombildning kan få och vilka poster som kan påverkas vid ombildningen.

7 min