Börja skriv din sökterm

2015/04/01

5 min

Sponsring – utan motprestation inget avdrag

De flesta företag får erbjudanden om att sponsra idrottsföreningar och andra ideella föreningar och organisationer. Frågan är om detta är en skattemässigt avdragsgill kostnad.

Skatteverkets utgångspunkt är följande: ”Sponsringen får inte omfattas av förbudet mot avdrag för gåvor. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill.”

Principen är att du kan göra avdrag för värdet av direkta motprestationer. Dessa motprestationer ska värderas till marknadsvärde. Jämförelser görs med kostnaden för andra reklamåtgärder.

Vidare säger Skatteverket att storleken på det sponsrande företaget kan ha betydelse. Om det är ett mindre företag kan det tänkas att sponsringsavtalet är ett sätt att dölja privata levnadskostnader för företagsledaren eller hans familj.

Motprestationer
Att göra en korrekt värdering av motprestationer är i realiteten en svår uppgift.  Vad är värdet av att synas på en hockeyrink eller en fotbollsarena om matcher visas på tv? Om sponsringen innefattar rätten att utnyttja lokaler eller tillgång till biljetter är det lättare att fastställa ett marknadspris.

Det är viktigt att motprestationerna tydligt framgår av sponsoravtalet. För avdragsrätt krävs också att du utnyttjar de möjligheter som finns i avtalet. Om du struntar i att sätta upp en reklamskylt blir sponsringen inte avdragsgill.

I vissa fall krävs inte en direkt motprestation. Det gäller om det finns ett starkt samband mellan sponsorn och den sponsrade verksamheten

Representation
Om sponsringen innehåller möjlighet att anordna kundaktiviteter aktualiseras skattereglerna representation. Det innebär att den avdragsgilla delen när det till exempel gäller måltider är begränsad beloppsmässigt.

Goodwill
På mindre orter finns det ofta ett inslag av goodwill i sponsringen. Det är viktigt att visa att man som företag stödjer den lokala verksamheten. Avsikten är att företaget ska uppfattas positivt av kunder, personal och allmänhet. Affärsmässigt har det större betydelse än några reklamskyltar. Det kan tyckas att det borde vara möjligt att finna argument för avdragsrätt i sådana situationer men den möjligheten får anses vara kraftigt begränsad. Som huvudregel är sponsring som bara avser att ge sponsorn förbättrad goodwill inte avdragsgill. Skatteverket skriver dock i sina riktlinjer att man i det enskilda fallet kan göra en ”nyanserad bedömning” av rätten till avdrag.

 Fem tips vid sponsring

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

5 tips till dig som vill expandera utomlands

Att etablera sig på en ny marknad är ett stort steg. Frågorna är många och det är viktigt att i förväg tänka igenom sina val och vilka konsekvenser de kan få. Ditt företag behöver råd om till exempel möjliga etableringsländer, olika företagsformer, skatteeffektiva ägarstrukturer och internationella finansieringsformer.

2016/11/29

4 min

Välj rätt momsmetod – del 1

Valet av momsredovisning hänger ihop med vilken bokföringsmetod du använder. Med brytdagar kan du hantera fakturor som trillar in efter räkenskapsårets slut.

2014/08/25

2 min

Etiska värderingar bygger värdet i ditt företag

I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigare än någonsin att framstå som en stabil aktör som omvärlden kan lita på. Allt oftare vill intressenter veta hur verksamhetens strategi ser ut, vilka risker som finns och hur företaget arbetar med etiska och miljömässiga frågor. I det senaste numret av Reporting gräver vi djupare i detta område.

2014/11/20

2 min