Drivkraft

Ange ditt sökord

Regelbundna genomgångar av försäkringsskyddet ett måste

Behovet av försäkringar styrs främst av företagarens personliga livssituation. Du bör därför regelbundet gå igenom och anpassa ditt försäkringsskydd till rådande förutsättningar.

Anställda har normalt en arbetsskadeförsäkring som gäller under arbetstid samt under resa till och från arbetet. Denna försäkring kan även tecknas av egna företagare. Den som önskar ett bättre skydd vid olycksfall måste dock teckna egna försäkringar via en gruppolycksfallsförsäkring eller en individuell olycksfallsförsäkring.

Om olyckan är framme
En olycksfallsförsäkring utfaller med ett engångsbelopp, ett så kallat invaliditetskapital. Beloppets storlek bestäms av hur hög premie du är beredd att betala. Ersättningen betalas normalt ut som en viss procent av engångsbeloppet och procentsatsen styrs av vilka skador man ådragit sig genom olyckan.

En vanlig olycksfallsförsäkring täcker bara olycksfall. Genom att teckna en grupplivförsäkring med förtidskapital kan du få ut en del av försäkringen i förtid om du skulle bli arbetsoförmögen. Denna försäkring utgår alltså både vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

Se över testamente och äktenskapsförord
Behovet av efterlevandeskydd, det vill säga pengar till efterlevande make/maka eller barn i händelse av dödsfall, styrs framför allt av ägarens personliga situation. Den som har små barn och huslån har en annan försörjningsbörda än den med utflugna barn och hyresrätt.

För att kunna bedöma hur efterlevandeskyddet ska utformas är det viktigt att se över juridiska avtal som testamente och äktenskapsförord. Familjesituationen, till exempel om det finns särkullbarn, påverkar också utformningen av efterlevandeskyddet.

Efterlevandeskyddet kan betalas ut genom löpande skattepliktiga belopp eller genom ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfallstillfället. Om du har namngivit en förmånstagare som pengarna ska betalas ut till är det viktigt att ändra förmånstagare om familjesituationen skulle förändras.

Rådgivning viktig vid val av försäkringsbolag
Du bör göra återkommande genomgångar av ditt försäkringsskydd. Utöver den personliga situationen, har även tidsaspekten stor betydelse. Det som var rätt försäkringsskydd för två år sedan är kanske helt fel i dag.

Det primära vid val av försäkringsbolag är kvaliteten på rådgivningen. Det innebär att rådgivaren ska se till hela försäkringsbehovet, inte bara till ägarens behov av till exempel ålderspension. Det är naturligtvis aldrig fel att jämföra försäkringar hos olika bolag, men skillnaderna är inte så stora. Dessutom är försäkringarna sällan jämförbara, eftersom villkoren varierar.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev