Drivkraft

Ange ditt sökord

2015/06/18

7 min

Välskött stiftelse kan minska företagets pensionskostnader

En pensionsstiftelse kan vara ett fördelaktigt alternativ till tjänstepensionsförsäkringar. Genom stiftelsen ökar din kontroll över förvaltningen av pensionspengarna. Du får många placeringsmöjligheter för avsatta medel och stor flexibilitet vad gäller avsättningarnas storlek. Dessutom kan eventuella överskott i stiftelsen användas till att höja pensionerna eller till att trygga nya pensionslöften.

Många fåmansbolag och familjeföretag tryggar sina pensionsåtaganden genom att betala premier till ett försäkringsbolag. En annan möjlighet som ofta glöms bort, är att bilda en pensionsstiftelse. Pensionsstiftelsen kan omfatta samtliga medarbetare i företaget eller endast vissa kategorier, till exempel styrelse, nyckelpersoner eller ägare.

Flexibelt system
Det finns flera fördelar med att använda en pensionsstiftelse.

 • Den är mer flexibel än en pensionsförsäkring. Avsättningens storlek kan anpassas efter rådande förhållanden. Du kan sätta av mer under goda år och mindre eller inget alls under dåliga år. Utformningen av pensionsutfästelsen är flexibel och tillägg kan göras när som helst.
 • Företaget och de som omfattas av stiftelsen har full kontroll över förvaltningen av pensionsmedlen, till skillnad från om pengarna är placerade i ett försäkringsbolag.
 • Det finns många valmöjligheter vad gäller förvaltningen av stiftelsens medel. Pensionsstiftelser omfattas av färre restriktioner än försäkringsbolag. Det är stiftelsens styrelse som bestämmer hur medlen ska placeras. Medlen ska dock vara nöjaktigt placerade, det vill säga säkerheten ska gå före avkastningskravet.
 • Stiftelsen kan minska dina kostnader, eftersom du slipper premier och avgifter för pensionsförsäkringar. En förutsättning är att stiftelsens förvaltning kan skötas någorlunda billigt. Vissa företag har specialiserat sig på administration av pensionsstiftelser, vilket kan vara ett alternativ för den som inte vill sköta den löpande förvaltningen själv.

Avdragsgilla avsättningar
När du sätter av pengar till pensionsstiftelsen får du göra avdrag inom ramen för skattelagstiftningen. Avdragsreglerna för pensionskostnader tillåter normalt skattemässiga avdrag på 35 procent av lönen. Samtidigt betalar företaget en särskild löneskatt på pensionskostnaderna på drygt 24 procent.

35-procentsregeln kan orsaka problem, eftersom många företagare tar ut låg lön under de första åren. Det är dock möjligt att ta igen eftersatt pensionssparande genom att göra större engångsavsättningar. Möjligheten att köpa ifatt pensionssparande kan med fördel användas under de år då företaget går med stora vinster.

Avkastningsskatt på 15 procent
Pensionsstiftelsen betalar inte inkomst- eller förmögenhetsskatt. I stället betalar stiftelsen en avkastningsskatt på 15 procent av beskattningsunderlaget. Om det uppstår överskott i pensionsstiftelsen, kan du använda överskottet till att höja pensionerna eller till att trygga nya pensionslöften.

Många större företag har använt överskotten till avgångspensioneringar. På sikt kan överskottet innebära att företaget inte behöver göra några fler avsättningar till stiftelsen för att uppfylla sin pensionsutfästelse.

Så fungerar en pensionsstiftelse
En pensionsstiftelse bildas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren gör avsättningar till stiftelsen, som sedan kan användas som gottgörelse till arbetsgivaren för hans utgifter för pensionsutbetalningar till företagets anställda. Pensionsstiftelsen registreras hos länsstyrelsen som också fungerar som tillsynsmyndighet.

I stiftelsens stadgar regleras bland annat vilka medarbetare som omfattas av stiftelsens ändamål. Stiftelsen ska ha en styrelse, upprätta bokslut och göra revision. De som omfattas av stiftelsens ändamål får tillsammans med företaget utse styrelsen. En stiftelse medför vissa administrativa kostnader, till exempel avgifter för registrering, förvaltning samt årsredovisning och revision.

Tänk på

 • Stiftelsen och företaget är två skilda juridiska personer.
 • Om stiftelsen tryggar pension till huvuddelägare ska länsstyrelsen utse en opartisk ordförande till styrelsen.
 • Många företag med pensionsstiftelser kontaktas av kapitalförvaltare. Om du är osäker på om en placering betraktas som nöjaktig kan du begära ett förhandsbesked från länsstyrelsen.
 • Var noga med beräkningarna. Gör en kapitalvärdesberäkning varje år för att säkerställa att pensionsutfästelsen täcker in framtida utbetalningar. Om inte kan det finnas skyldighet att göra ytterligare inbetalning till stiftelsen.
 • Om du vill upphöra med stiftelsen ska förmögenheten användas till att teckna pensionsförsäkring. Eventuella återstående medel ska enligt tryggandelagen gå till allmännyttiga eller välgörande ändamål.
 • Tryggandelagen är en tvingande lagstiftning, det vill säga den går inte att skriva bort i stiftelsens stadgar.

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev