Drivkraft

Ange ditt sökord

Misstanke om otillräckligt eget aktiekapital kräver kontrollbalansräkning

Så snart en misstanke uppstår om att hälften av ett aktiebolags egna aktiekapital är förbrukat ska en så kallad kontrollbalansräkning upprättas. Om detta inte sker enligt reglerna kan styrelseledamöter och andra bli personligt betalningsansvariga.

För att ett aktiebolag ska kunna bedriva verksamhet krävs det att bolaget har en viss garanterad kapitalbas. Aktiebolagslagens bestämmelser om hur det egna kapitalet i ett bolag får hanteras är ytterst en förutsättning för att delägarna ska vara befriade från ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Reglerna syftar främst till att skydda bolagets borgenärer mot att bolaget fortsätter en förlustbringande verksamhet. Konsekvensen vid brott mot regelsystemet kan bli att till exempel styrelseledamöter och aktieägare för vissa förpliktelser blir personligt betalningsansvariga.

Bruttometoden förordas Kontrollbalansräkning ska genast upprättas av styrelsen om det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen kan upprättas enligt den så kallade bruttometoden. Metoden innebär att man i steg 1 upprättar en ”årsbalansräkning”, det vill säga en balansräkning efter samma normer som årsredovisningslagen kräver för årsredovisning. Det innebär att man måste göra samma värderingsprövning av posterna i balansräkningen som årsredovisningslagen kräver för årsbokslut. I steg 2 anges i justeringskolumn till ”årsbalansräkningen” de ställningsförbättrande korrigeringarna. Om en ”årsbalansräkning” och en kontrollbalansräkning upprättas vid samma tidpunkt ska, om båda är korrekt gjorda, kontrollbalansräkningen alltid visa minst samma eller i allmänhet bättre ställning än ”årsbalansräkningen”.

Likvidation fråga för stämman Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen snarast möjligt hänskjuta frågan om likvidationsplikt till bolagsstämman. Om bolagsstämman inte beslutar att bolaget ska träda i likvidation har bolaget åtta månader på sig att återställa hela aktiekapitalet. Inom denna period måste bolaget hålla minst en ny stämma. På denna ska styrelsen presentera en ny aktuell kontrollbalansräkning beräknad efter precis samma principer som första kontrollbalansräkningen. Om den andra kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet uppgår till minst hela det registrerade aktiekapitalet är likvidationsplikten undanröjd. Om så inte är fallet och om bolagsstämman inte fattar beslut om likvidation eller om den andra kontrollstämman inte hålls inom föreskriven tid, ska styrelsen ansöka om likvidation hos tingsrätten. Sådan ansökan ska ske inom två veckor från kontrollstämman, eller från när den senast skulle ha hållits.

Brott mot regler kan medföra personligt betalningsansvar Konsekvensen av brott mot regelsystemet kan bli att styrelseledamöter och andra blir personligt betalningsansvariga för bolagets förpliktelser. Styrelseledamöternas personliga betalningsansvar inträder om

 • kontrollbalansräkning inte har upprättats av styrelsen
 • styrelsen inte har låtit revisorerna granska kontrollbalansräkning
 • styrelsen har underlåtit att kalla en första kontrollstämma
 • styrelsen har underlåtit att ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska försättas i likvidation när sådan plikt föreligger.

En styrelseledamot kan endast i undantagsfall undgå personligt betalningsansvar. Även andra inom bolaget, som vd och personer med firmateckningsrätt eller fullmakt, kan bli personligt betalningsansvariga. En aktieägare kan också bli personligt betalningsansvarig om denne vid andra kontrollstämman godkänner beslutet att fortsätta verksamheten trots att likvidationsplikt föreligger. Ansvaret omfattar förpliktelser som uppkommit efter den tidpunkt då ansökan om likvidation senast skulle ha getts in.

Vissa begränsningar av ansvaret Det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöter, personer i ledningen och aktieägare omfattar inte förpliktelser som uppkommit efter beslut eller ansökan om likvidation. Inte heller omfattas förpliktelser som uppkommit efter att kontrollbalansräkning, granskad av revisorn, med full aktiekapitaltäckning lagts fram på bolagsstämma. Även om styrelsen inte har låtit hela åttamånadersfristen passera och om styrelsen  i övrigt har agerat utifrån det aktiebolagsrättsliga regelverket kan dock annat ansvar redan ha inträtt, till exempel för vårdslöshet mot borgenärer.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev