Börja skriv din sökterm

Hur beskattas transaktioner mellan ägare och företag?

Kan jag som företagsledare använda sportstugan som företaget köpt? Är det okej att företagets anställda och ägare hyr ut privatägda lokaler till företaget? Drivkraft ger dig en fingervisning om vad som gäller.

Om villkoren är marknadsmässiga beskattas transaktioner mellan företaget och ägaren på i princip samma sätt som transaktioner mellan företaget och vilka andra personer som helst. Det innebär att så länge marknadspriset inte överskrids kan en företagare till exempel sälja sin villa till företaget utan att beskattas högre än vid en extern försäljning.

En företagare som är anställd i företaget beskattas för ett överpris som vanlig lön och företaget ska även betala arbetsgivaravgifter. Aktieägare som inte arbetar i företaget beskattas för ett överpris som utdelningsinkomst. Den kostnaden är inte avdragsgill i företaget. Tänk på att det kan vara en nackdel att ha bostaden i företaget om företaget ska säljas eller om företaget hamnar på obestånd.

Det är dispositionsrätten som räknas
Om företaget köper egendom som används privat – det gäller allt från fritidshus till golfutrustningar – räknas det som en förmån. Förmånen ska beskattas av den som använder egendomen. Man beskattas efter hur mycket egendomen disponeras. Undantaget från denna regel är till exempel datautrustning som en arbetsgivare får tillhandahålla skattefritt på vissa villkor.

Vad gäller bostäder och fritidsbostäder som disponeras av en företagsledare beskattas företagsledaren inte bara för det faktiska nyttjandet, utan också för dispositionsrätten. För att undvika att beskattas för dipositionsrätten måste man se till att bostaden inte är disponibel, till exempel genom extern uthyrning.

Mindre dyrbar egendom som huvudsakligen eller enbart används privat och som har karaktären av konsumtionsvaror, beskattas som lön eller utdelning hos den som får egendomen. Exempel på sådan egendom är kläder och sportutrustningar.

Uthyrd lokal blir inkomst av kapital
Om en anställd eller delägare i ett företag hyr ut lokaler till företaget måste man kunna visa att företaget har behov av lokalerna. Det kan exempelvis vara så att man har kontor och bostad på olika orter och arbetar hemifrån.

Hyr man ut en lokal ska inkomsten från denna redovisas som inkomst av kapital, schablonavdrag á 40 000 kronor är inte tillämpligt. Då gäller en 30-procentig skatt om hyran är marknadsmässig. Eventuellt överstigande belopp beskattas antingen som lön eller utdelning. Enligt Skatteverket får den som hyr ut en lokal dra av för den faktiska merkostnad som uthyrningen för med sig. I enstaka fall kan avdraget bli högre.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Konferenser ska ge valuta för pengarna

Många företag genomför konferenser för att samla sina medarbetare och kunder. Det kan handla om utbildningar, kickoffer och kundträffar. En vanlig fråga kring konferenser är vad som är avdragsgillt och inte.

2015/02/02

6 min

Påverkas du av den nya kemikalieskatten för elektronikvaror?

Den 1 juli infördes en kemikalieskatt för tillverkning och import av elektronikvaror. Syftet är att minska spridningen av farliga flamskyddsmedel och uppmuntra en övergång till mer miljövänliga ämnen i den framtida produktionen.

2017/10/19

3 min

Är förmånen avdragsgill eller inte?

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda olika förmåner. Frågan är vilka förmåner som är avdragsgilla och vilka som inte är det?

2017/03/02

4 min