Börja skriv din sökterm

Hur beskattas transaktioner mellan ägare och företag?

Kan jag som företagsledare använda sportstugan som företaget köpt? Är det okej att företagets anställda och ägare hyr ut privatägda lokaler till företaget? Drivkraft ger dig en fingervisning om vad som gäller.

Om villkoren är marknadsmässiga beskattas transaktioner mellan företaget och ägaren på i princip samma sätt som transaktioner mellan företaget och vilka andra personer som helst. Det innebär att så länge marknadspriset inte överskrids kan en företagare till exempel sälja sin villa till företaget utan att beskattas högre än vid en extern försäljning.

En företagare som är anställd i företaget beskattas för ett överpris som vanlig lön och företaget ska även betala arbetsgivaravgifter. Aktieägare som inte arbetar i företaget beskattas för ett överpris som utdelningsinkomst. Den kostnaden är inte avdragsgill i företaget. Tänk på att det kan vara en nackdel att ha bostaden i företaget om företaget ska säljas eller om företaget hamnar på obestånd.

Det är dispositionsrätten som räknas
Om företaget köper egendom som används privat – det gäller allt från fritidshus till golfutrustningar – räknas det som en förmån. Förmånen ska beskattas av den som använder egendomen. Man beskattas efter hur mycket egendomen disponeras. Undantaget från denna regel är till exempel datautrustning som en arbetsgivare får tillhandahålla skattefritt på vissa villkor.

Vad gäller bostäder och fritidsbostäder som disponeras av en företagsledare beskattas företagsledaren inte bara för det faktiska nyttjandet, utan också för dispositionsrätten. För att undvika att beskattas för dipositionsrätten måste man se till att bostaden inte är disponibel, till exempel genom extern uthyrning.

Mindre dyrbar egendom som huvudsakligen eller enbart används privat och som har karaktären av konsumtionsvaror, beskattas som lön eller utdelning hos den som får egendomen. Exempel på sådan egendom är kläder och sportutrustningar.

Uthyrd lokal blir inkomst av kapital
Om en anställd eller delägare i ett företag hyr ut lokaler till företaget måste man kunna visa att företaget har behov av lokalerna. Det kan exempelvis vara så att man har kontor och bostad på olika orter och arbetar hemifrån.

Hyr man ut en lokal ska inkomsten från denna redovisas som inkomst av kapital, schablonavdrag á 40 000 kronor är inte tillämpligt. Då gäller en 30-procentig skatt om hyran är marknadsmässig. Eventuellt överstigande belopp beskattas antingen som lön eller utdelning. Enligt Skatteverket får den som hyr ut en lokal dra av för den faktiska merkostnad som uthyrningen för med sig. I enstaka fall kan avdraget bli högre.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Byggnad eller inventarie – vad är vad?

Att klassificera anläggningstillgångar kan tyckas vara relativt okomplicerat. Det är lätt att tro att allt som finns i en fastighet ska klassificeras som byggnad. En felaktig klassificering kan dock få effekter på såväl bolagets resultat som på skatten som betalas. Därför är det viktigt att utreda om någon tillgång ska klassas som inventarie.

2016/11/01

3 min

Den stora skatteturnén 2011

Missa inte årets viktigaste skatteseminarier. Den 16 november drar Ernst & Youngs stora skatteturné igång.

2011/11/15

5 min

5 tips till dig som vill expandera utomlands

Att etablera sig på en ny marknad är ett stort steg. Frågorna är många och det är viktigt att i förväg tänka igenom sina val och vilka konsekvenser de kan få. Ditt företag behöver råd om till exempel möjliga etableringsländer, olika företagsformer, skatteeffektiva ägarstrukturer och internationella finansieringsformer.

2016/11/29

4 min