Drivkraft

Ange ditt sökord

2015/10/02

8 min

Budgetpropositionen 2016

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten.

Sänkt skatt för pensionärer
Det förhöjda grundavdraget för äldre justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden. Skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 1,87 miljarder kronor 2016.

Avtrappning av jobbskatteavdraget
Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/månad. Jobbskatteavdraget är därmed helt avtrappat för arbetsinkomster över ca 123 300 kronor/månad (vid genomsnittlig kommunalskattesats). Skatteintäkterna beräknas öka med 2,71 miljarder kronor 2016.

Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt
Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2016 räknas inte upp. Skatteintäkterna beräknas öka med 1,67 miljarder kronor. Jämfört med förslaget inför budgetpropositionen för 2015 innebär nuvarande förslag att den nedre skiktgränsen inte sänks*. Uppräkningen av den nedre skiktgränsen för 2017 bör begränsas till konsumentprisindex plus en procentenhet. Skatteintäkterna beräknas öka med 1,13 miljarder kronor.

Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget
Matlagning och bartendertjänster ska inte omfattas av RUT-avdraget. RUT-avdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete ska endast omfatta enklare arbete samt flyttstädning och inte tjänster som poolrengöring. Taket för RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,09 miljarder kronor 2016.

Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget
Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 procent till 30 procent. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 5,57 miljarder kronor 2016.

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
Nedsättningen av socialavgifterna för unga föreslås upphöra den 1 juni 2016 istället för den 1 juli. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,39 miljarder kronor 2016 i jämförelse med tidigare förslag.

Särskild löneskatt för äldre
Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten bestäms till 6,15 procent. Ett förslag om särskild löneskatt för äldre med 5,6 procent fanns med i budgetpropositionen för 2015. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,77 miljarder kronor 2016.

Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
Schablonavkastningen vid sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonavkastningen ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2 miljarder kronor 2016.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,18 miljarder kronor 2016.

Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer
Investeraravdraget anpassas till EU-rätten, så att avdrag i fortsättningen endast får göras av oberoende förvärvare. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 18 miljoner kronor 2016.

Höjd energiskatt på drivmedel
Höjd energiskatt på bensin, dieselbränsle och för vissa biodrivmedel. För bensin höjs energiskatten med 48 öre per liter och för dieselbränsle med 53 öre per liter exklusive mervärdesskatt. Jord- och skogsbruket föreslås få en treårig nedsättning av koldioxidskatten med 27 öre per liter utöver kompensationen för de föreslagna skattehöjningarna för diesel. Den nuvarande årliga omräkningen av energi- och koldioxidskattesatserna för bensin och dieselbränsle föreslås förutom KPI-utvecklingen också beakta utvecklingen av BNP genom en schablonuppräkning med två procentenheter. Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med 3,82 miljarder kronor 2016.

Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer
Koldioxidskatten för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer justeras och höjs stegvis 2016 och 2018 till den generella skattenivån. På grund av justeringen minskar skatteintäkterna i förhållande till den av riksdagen beslutade budgeten med 0,28 miljarder kronor 2016 och 2017.

Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft
Undantag från skatteplikt för el som framställts i vindkraftverk begränsas och samordnas med nya regler som gäller för annan elproduktion. Förslaget utvidgar undantaget så att det omfattar vissa aktörer som tidigare varit utestängda från skattefriheten eftersom de säljer el. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 juli 2016 och beräknas öka skatteintäkterna med 0,10 miljarder kronor 2016 (0,19 miljarder kronor per år på helårsbasis).

Undantag för mervärdesskatteplikt för vissa posttjänster
Ett undantag från skatteplikt för vissa posttjänster samt för frimärken införs i mervärdesskattelagen. Förslaget innebär att vissa posttjänster, i första hand de som används av privatpersoner, undantas från mervärdesskatt. Bakgrunden är att Sverige i april 2015 har fällts av EU-domstolen för att inte ha infört något sådant undantag. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 0,17 miljarder kronor 2016.

Slopande av den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen
Den särskilda avdragsregeln vid koncerninterna tillhandahållanden av tjänster som innebär att mervärdesskatt är avdragsgillt inom koncernen även om det företag som tillhandhåller tjänsten självt inte har rätt till avdrag slopas. Slopandet beräknas öka skatteintäkterna med 54 miljoner kronor 2016.

Slopad skattereduktion för gåvor
Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas den 1 januari 2016, vilket beräknas öka skatteintäkterna med 0,25 miljarder kronor.

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning
Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor ska vara skattefri.
Av riksdagen tidigare beslutade ändringar

 • Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,36 miljarder kronor 2016.
 • Höjda försenings- och kontrollavgifter. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 0,11 miljarder kronor från 2016.

Budgetförslaget kommer nu att behandlas av riksdagen i två olika steg:

 • Som ett första steg kommer riksdagen besluta om riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt de ekonomiska ramarna för statens budget i form av utgiftsramar och en inkomstberäkning. Beslutet om utgiftsramarna – är sedan styrande för den fortsatta riksdagsbehandlingen i den bemärkelsen att utgiftsramarna för respektive utgiftsområde inte får överskridas.
 • I det andra steget tar riksdagen ställning till hur utgifterna ska fördelas inom varje enskilt utgiftsområde. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden.

Vill du läsa mer om skatt? Gå till Skattenätet.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev