Börja skriv din sökterm

2015/12/15

5 min

Tips inför deklarationen

Nu är det hög tid att se över skattesituationen inför det stundande årsskiftet. EY har sammanställt en lista över vad bolag respektive fåmansbolag bör tänka på och göra innan årsskiftet.

Tänk på detta när du deklarerar för bolag

Periodiseringsfonder. För att skjuta upp delar av bolagsskatten kan avsättning göras med maximalt 25 procent av vinsten före beskattning. Denna avsättning schablonbeskattas då. Kom ihåg att avsättningen måste återföras till beskattning senast efter sex år.

Avskrivningar. Se över möjliga skattemässiga avskrivningar eller återföringar av överavskrivningar, det vill säga avskrivningar utöver plan för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter. Utred även i lämpliga fall om tidpunkten för skattemässiga överavskrivningar kan tidigareläggas vid stora investeringar i egenproducerade eller förvärvade maskiner och anläggningar. Skattemässigt kan anskaffningstidpunkten vara tidigare än ibruktagandet.

Utvidgade reparationsbegreppet. Använd i lämpliga fall det utvidgade reparationsbegreppet då direktavdrag medges skattemässigt för ombyggnation som är normal i den skattskyldiges verksamhet och som inte innebär väsentlig förändring av byggnaden. Med det utvidgade reparationsbegreppet menas vissa ändringsarbeten på en byggnad som har karaktär av ombyggnad, men som får dras av skattemässigt omedelbart som reparationsarbete.

Osäkra kundfordringar. Bedöm avdragsrätten för osäkra kundfordringar. Avdrag medges skattemässigt om man kan göra sannolikt att det finns ett nedskrivningsbehov.

 Underskott. Kontrollera gamla underskott och spärregler. Håll koll på koncernbidrags/fusionsspärrar och hur länge de gäller. Kontrollera möjligheten till kvittning mot beskattning av ytterligare återförda belopp och koncernbidrag.

Fastighetsfållan. Förluster på fastigheter får bara nyttjas mot kapitalvinster på fastigheter. Undersök om det eventuellt finns ett annat bolag inom koncernen som kan nyttja förlusten om det avyttrande bolaget inte har möjlighet.

Aktiefållan. Endast förluster på aktier, fonder och liknande värdepapper som är kapitaltillgångar får kvittas mot vinster på liknande värdepapper. Kontrollera på samma vis som för fastighetsfållan om annat koncernbolag kan nyttja förlusten.

Tänk på detta när du deklarerar för fåmansbolag

Löneunderlag. Kontrollera att du som äger kvalificerade andelar har tagit ut tillräcklig lön för att uppfylla löneuttagskravet så att du kan tillgodoräkna dig löneunderlaget vid beräkning av årets gränsbelopp på blankett K10 (Löneunderlagsregeln). Utvärdera också möjligheten att använda den så kallade schablonregeln i stället för löneunderlagsregeln.

Är du delägare i flera fåmansbolag där schablonregeln utnyttjas? Från och med den 1 januari 2012 kan schablonregeln endast användas i ett bolag per person. Det kan dock finnas lösningar för detta genom att exempelvis aktierna i ett eller flera av bolagen ges i gåva till närstående. På så vis kan dessa ha varsitt bolag att använda schablonmetoden på.

Gränsbelopp. Har du lånat pengar till fåmansföretag? Fundera över om du vill/kan omvandla inlånade medel till ovillkorat aktieägartillskott för att öka anskaffningsvärdet. Det höjer också årets gränsbelopp vid beräkning enligt huvudregeln. Beakta och planera även för att nya så kallade 3:12-regler kan införas inom några år. 3:12-regler är beskattningsregler för delägare i fåmansföretag, vilka tidigare återfanns 3 kap. 12 § i den gamla lagen om statlig inkomstskatt.

I september 2016 ska en utredning vara klar med förslag om ändrade regler för 3:12-reglerna. Av de direktiv som utredningen arbetar utifrån är det rimligt att anta att reglerna blir mindre förmånliga i framtiden, bland annat kan skattesatsen komma att öka från dagens 20 procent till 25 procent.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Skattefria och skattepliktiga förmåner

Du som äger och samtidigt arbetar i ditt företag befinner dig i en speciell situation. Eftersom du är både arbetsgivare och anställd saknas det tvåpartsförhållande som normalt råder. Vilka skattefria förmåner kan du tillgodogöra dig ur företaget i egenskap av anställd? Och vilka situationer kan utlösa förmånsbeskattning?

2015/08/26

4 min

EY-dagen 2018 – nyheter inom skatt och redovisning

EY-dagen arrangeras årligen och är ett seminarium för dig som vill få en bättre inblick i aktuella förändringar och nyheter inom skatt och redovisning.

2018/10/24

1 min

Budgetpropositionen 2016

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten.

2015/10/02

8 min