Drivkraft

Ange ditt sökord

Förändringar i årsredovisningslagen – hur påverkar det ditt företag?

Vid årsskiftet fick årsredovisningslagen en ansiktslyftning. Syftet med förändringarna av lagen är att minska den administrativa bördan för främst mindre företag.

Förändringarna är en följd av att EU:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv har ersatts av ett nytt redovisningsdirektiv som påverkar EU:s medlemsstater. Lagändringarna i årsredovisningslagen (ÅRL) gäller från och med den 1 januari 2016 och påverkar årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015.

Vad räknas som större eller mindre företag?
ÅRL har ställt upp ett antal kriterier för att definiera om ett företag är större eller mindre:

 • företaget har fler än 50 anställda i medeltal
 • företaget har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • företaget har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Om ett företag uppfyller två av kriterierna under de två senaste räkenskapsåren räknas företaget som större. Övriga företag räknas som mindre företag.

Fullharmonisering och minskade upplysningskrav största förändringarna
Två av de mest märkbara förändringarna för mindre företag är fullharmonisering och minskade upplysningskrav.

Fullharmonisering är ett nytt begrepp. Det innebär att vissa av reglerna för mindre företag gäller absolut lika i hela EU. EU sätter kraven och medlemsstaterna får varken kräva mer eller mindre i sin lagstiftning. Inte heller kompletterande normgivare, exempelvis Bokföringsnämnden och Finansinspektionen, får kräva mer av företagen än vad som står i ÅRL.

Lättnaderna i upplysningsskyldigheten blir påtaglig i och med en fullständig reglering av vilka upplysningar som mindre företag ska lämna. Tilläggsupplysningar lämnas i form av noter och presenteras i den ordning posterna redovisas i årsredovisningens resultat- och balansräkning. Kraven på vilka upplysningar som ska lämnas har fått en bättre struktur. De är samlade i ett kapitel där krav på noter för mindre och större företag presenteras först. Därefter kommer särskilda krav på noter för större företag.

Upplysningar som inte behöver lämnas
Några exempel på upplysningar som mindre företag inte behöver lämna är:

 • Löner, ersättningar och sociala kostnader med särskild uppgift om pensionskostnader.
 • Fördelningen av andelen kvinnor och andelen män av medelantalet anställda.
 • Information om dotterföretag och vissa andra företag.
 • Hur stor del av inköp och försäljning som avser andra koncernföretag.
 • Antal aktier och dess fördelning på olika aktieslag.
 • Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än efter fem år efter balansdagen behöver inte fördelas per skuldpost.
 • Upplysning om för vilken post i balansräkningen ställda säkerheter avser.

Övriga förändringar för mindre företag i ÅRL är:

 • Väsentliga händelser efter balansdagen flyttas från förvaltningsberättelsen och redovisas i stället som not.
 • Specifikationen av förändringar i eget kapital lämnas i förvaltningsberättelsen.

De flesta förändringarna i ÅRL tillämpas i samband med att företagen upprättar bokslut och årsredovisning.

Egenupparbetade utvecklingsutgifter
En nyhet som är viktig att känna till även under pågående räkenskapsår gäller företag som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete (gäller inte K2-företag). Vid eget utvecklingsarbete ska motsvarande belopp som aktiveras under räkenskapsåret föras över till en fond, en så kallad utvecklingsfond. Denna överföring från fritt eget kapital till bundet eget kapital begränsar utdelningsmöjligheterna i företaget. Upplösning av utvecklingsfonden från bundet eget kapital till fritt eget kapital sker årligen i takt med att avskrivningar görs på de aktiverade utvecklingsarbetena.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev