Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/09/08

5 min

Förslag till förändringar av K2 och K3 – vad innebär det för dig?

För att anpassa regelverken K2 och K3 till reglerna i årsredovisningslagen har Bokföringsnämnden tagit fram förslag till förändringar. Om förslagen blir verklighet påverkar de alla årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015.

Den största förändringen sker i K2. Bokföringsnämnden har arbetet fram ett förslag till ett samlat regelverk för årsredovisning i mindre företag. Detta regelverk ska omfatta alla företagsformer. Tidigare kunde bara mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar tillämpa K2. Om förslaget träder i kraft måste alla associationsformer som är mindre företag enligt årsredovisningslagen och som ska upprätta en årsredovisning välja mellan K2 och K3.

Enskilda tillämpningsfrågor har fått svar
Bokföringsnämnden har dessutom tagit ställning i ett antal enskilda tillämpningsfrågor som tidigare inte haft några direkta svar i regelverket. Förändringarna i remissförslaget jämfört med nuvarande K2-regelverk är:

 • Företag som upprättar koncernredovisning får inte tillämpa K2.
 • Kassaflödesanalys kan inte ingå som en del i en K2-årsredovisning och informationen kan inte heller lämnas som notupplysning.
 • Alternativregeln för pågående arbete på löpande räkning kommer att upphävas med anledning av att regeln är svår att förena med det nya redovisningsdirektivet.
 • K2 får samma struktur som K3, det vill säga först lagtext, därefter allmänt råd och slutligen kommentarstext.
 • Särregler som gäller vissa företagsformer placeras sist i respektive kapitel under egna rubriker.

Bokföringsnämnden har även tagit fram förslag till förtydliganden vad gäller:

 • redovisning av skälig andel av indirekta kostnader vid värdering av varulager eller pågående arbete för annans räkning
 • aktivering av vissa immateriella tillgångar
 • vad som kan räknas in i anskaffningsvärdet för en begagnad byggnad
 • rättelse av fel.

Färre notupplysningar för mindre företag i K3
Förändringar i remissförslaget jämfört med nuvarande K3-regelverk gäller notupplysningar. Notupplysningar för mindre företag som inte krävs av årsredovisningslagen har tagits bort. Exempel på noter som har tagits bort är upplysningar om leasing, verkligt värde på förvaltningsfastigheter och avstämning av årets skattekostnad. Till viss del har det varit betungande för företagen att få fram information till dessa noter. Det har även krävts en viss kunskapsnivå.

K2 eller K3?
Bokföringsnämnden har klargjort att K2 är utformat och avsett för företag med enklare förhållanden. Övriga företag bör tillämpa huvudregelverket K3. Med fullharmoniseringen och dess förenklingar är det troligt att fler företag kommer att tillämpa K3. Kom ihåg att det alltid är tillåtet att frivilligt lämna mer information i årsredovisning och koncernredovisning än vad lagstiftare och normgivare kräver.

Bokföringsnämndens förslag till förändringar av K2 och K3 har skickats ut på remiss. Remisstiden gick ut den 20 augusti 2016.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev