Börja skriv din sökterm

2016/09/08

5 min

Förslag till förändringar av K2 och K3 – vad innebär det för dig?

För att anpassa regelverken K2 och K3 till reglerna i årsredovisningslagen har Bokföringsnämnden tagit fram förslag till förändringar. Om förslagen blir verklighet påverkar de alla årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015.

Den största förändringen sker i K2. Bokföringsnämnden har arbetet fram ett förslag till ett samlat regelverk för årsredovisning i mindre företag. Detta regelverk ska omfatta alla företagsformer. Tidigare kunde bara mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar tillämpa K2. Om förslaget träder i kraft måste alla associationsformer som är mindre företag enligt årsredovisningslagen och som ska upprätta en årsredovisning välja mellan K2 och K3.

Enskilda tillämpningsfrågor har fått svar
Bokföringsnämnden har dessutom tagit ställning i ett antal enskilda tillämpningsfrågor som tidigare inte haft några direkta svar i regelverket. Förändringarna i remissförslaget jämfört med nuvarande K2-regelverk är:

Bokföringsnämnden har även tagit fram förslag till förtydliganden vad gäller:

Färre notupplysningar för mindre företag i K3
Förändringar i remissförslaget jämfört med nuvarande K3-regelverk gäller notupplysningar. Notupplysningar för mindre företag som inte krävs av årsredovisningslagen har tagits bort. Exempel på noter som har tagits bort är upplysningar om leasing, verkligt värde på förvaltningsfastigheter och avstämning av årets skattekostnad. Till viss del har det varit betungande för företagen att få fram information till dessa noter. Det har även krävts en viss kunskapsnivå.

K2 eller K3?
Bokföringsnämnden har klargjort att K2 är utformat och avsett för företag med enklare förhållanden. Övriga företag bör tillämpa huvudregelverket K3. Med fullharmoniseringen och dess förenklingar är det troligt att fler företag kommer att tillämpa K3. Kom ihåg att det alltid är tillåtet att frivilligt lämna mer information i årsredovisning och koncernredovisning än vad lagstiftare och normgivare kräver.

Bokföringsnämndens förslag till förändringar av K2 och K3 har skickats ut på remiss. Remisstiden gick ut den 20 augusti 2016.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vad är viktigt att kunna läsa ut av en årsredovisning?

Blivande kunder, nya leverantörer eller tänkta investeringar i bolag? Det kan finnas många orsaker till att du vill bevaka och följa upp andra företag. En källa till information om företagets utveckling är årsredovisningen som offentliggörs en gång per år.

2017/10/12

3 min

Förenklingsreglerna i K2 – har du koll?

K2 är det redovisningsregelverk som de flesta mindre företag följer. Regelverket innehåller vissa förenklingsregler som kan vara bra att hålla koll på.

2019/02/01

3 min

Så här lämnar du in årsredovisningen digitalt

Sedan mars 2018 erbjuder Bolagsverket möjligheten att lämna in årsredovisningen digitalt. Effektivare hantering och minskad risk för fel är ett par av fördelarna.

6 min