Börja skriv din sökterm

2016/09/12

1 min

K2 – alternativregeln upphävs

Sverige har fått kritik från EU-kommissionen om tillämpning av den så kallade alternativregeln vid redovisning av intäkter från uppdrag på löpande räkning. EU-kommissionen har ifrågasatt om alternativregeln är förenlig med EU-rätten. Bokföringsnämnden har bedömt att det inte är möjligt att behålla regeln och därför beslutat att upphäva den.

Enligt alternativregeln ska en inkomst från ett uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att företaget fakturerar för utfört arbete och levererat eller förbrukat material.

Efter att Bokföringsnämnden upphävt möjligheten att redovisa uppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln ska huvudregeln tillämpas. Enligt huvudregeln ska en inkomst från ett uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Skattemässigt kommer det fortfarande att vara möjligt att tillämpa alternativregeln.

Ändringar görs både i BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag och i BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2016 och ska tillämpas på räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Det blev fel – kan jag byta mellan K-regelverken?

Det har nu gått en tid sedan alla aktiebolag tog ställning till om de skulle tillämpa redovisningsregelverket K2 eller K3. Blev valet det rätta? Om inte – finns det möjlighet att byta?

2016/11/10

5 min

Förändringar i årsredovisningslagen minskar företagens upplysningskrav

Snart kommer effekten av den uppdaterade årsredovisningslagen att synas i de mindre företagens finansiella rapporter. Ett viktigt syfte med lagändringen var att minska företagens administrativa börda.

2017/01/13

8 min

När blir inkomsten en intäkt?

Ett vanligt fel som noteras i samband med våra revisioner är felaktigt periodiserade intäkter. I denna artikel går vi kortfattat igenom vad regelverket säger, liksom hur regelverket bör tolkas och praktiskt hanteras.

2019/09/12

5 min