Börja skriv din sökterm

Ekonomiavdelningen – från redovisningsenhet till strategisk affärspartner

Globaliseringen, den digitala utvecklingen och löpande förändringar i regelverken ställer allt högre krav på ekonomiavdelningens kunskap och kompetens. Hur ska företaget kunna bibehålla eller flytta fram sina positioner? Vad är hemligheten för att lyckas?

Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart och det är viktigt att hänga med i utvecklingen, dels för att hålla kostnaderna för ekonomiprocesserna på en låg nivå, dels för att kunna dra nytta av tekniken och leverera affärsstöd till verksamheten.

Aktivt stöd till ledningen
Ekonomiavdelningen behöver bred kompetens för att kunna leverera de bästa beslutsunderlagen internt. Förutom kunskap om globalisering och digitalisering ökar betydelsen av att ekonomiavdelningen förstår företagets organisation och marknad. Mängden data ökar konstant och med ett ökat systemstöd kommer nya möjligheter att fånga upp och analysera såväl finansiell som icke-finansiell information. Förr jobbade ekonomiavdelningen med att stansa siffror, i dag ska ekonomiavdelningen vara ett aktivt stöd till ledningen. Att kunna dyka ner i detaljer som nyckeltal för att i nästa stund ha ett helikopterperspektiv är lika viktigt.

Vad är hemligheten för att lyckas?
Alla bolag bör se över sina interna strukturer med jämna mellanrum, annars är risken stor att företaget fastnar i gamla rutiner. En sådan översyn kan göras genom att analysera beståndsdelarna i följande operativmodell. Var är vi i dag och vad är vår målbild?

operativmodell

Klicka på bilden för bättre upplösning.

En ökad automatisering och standardisering i företagets transaktioner kan frigöra resurser på ekonomiavdelningen. Resurserna kan användas till att leverera affärsstöd och stötta företagets kärnprocesser och strategiarbete. Ekonomifunktionen kan då ses som en partner som lyssnar in den övriga organisationen och proaktivt stödjer verksamheten. Fördelen med att involvera ekonomiavdelningen i affären är att det skapar en ökad förståelse för viktiga värdedrivare.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Hur ska Swish-betalningar bokföras?

Swish lanserades i december 2012 och sedan dess har tjänsten vuxit explosionsartat. Swish-betalningar är numera ett vanligt betalningsverktyg inom många branscher. Frågan som då uppstår för en ekonom är hur dessa betalningar ska hanteras bokföringsmässigt?

2017/03/15

3 min

”Rullande 12” för bättre uppföljning av din verksamhet

Tillhör du dem som löpande redovisar förra månadens omsättning och helårsresultat en gång per år? Ibland kan det vara svårt att avgöra hur företaget presterar utifrån månadssiffror. Ett alternativ kan då vara metoden ”rullande 12”. ”Rullande 12” visar omsättning, lönsamhet eller andra resultat som ett nytt årsresultat varje månad.

2017/10/09

2 min

Sparar ditt bolag rätt räkenskapsmaterial?

I Sverige ska räkenskapsmaterial sparas i sju år. Det innebär att du måste arkivera alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst sju år tillbaka i tiden.

2 min