Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/10/06

5 min

Vilken roll spelar revisorn i en bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningen är en populär och väl inarbetad bostadsform. En bostadsrättsförening ska enligt lag ha minst en revisor. Men vad granskar egentligen revisorn och hur kan föreningen utnyttja sin revisor på bästa sätt?

Bostadsrättslagen hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar. Där anges att en ekonomisk förening ska ha minst en revisor, men det finns inga krav på att revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad. Undantaget är om föreningen klassas som stor. Bara ett fåtal bostadsrättsföreningar i Sverige uppfyller dock detta krav.

Skillnad mellan kvalificerad revisor och lekmannarevisor
Det är alltid föreningsstämman som väljer revisor. Den som väljs till revisor bör ha grundläggande kunskaper i redovisning och bokföring. Vanligtvis väljer stämman en av föreningens medlemmar som revisor. Föreningen bör även välja en eller flera revisorssuppleanter i det fall den ordinarie revisorn inte kan fullfölja sitt uppdrag. I små föreningar är antalet medlemmar begränsat, men kom ihåg att den som suttit i styrelsen inte kan vara revisor påföljande år. Det skulle i så fall innebära att revisorn granskar de styrelsebeslut som han eller hon själv varit med om att ta.

Många bostadsrättsföreningar väljer även en extern revisor. Revisorn som väljs in är antingen godkänd eller auktoriserad. Ett alternativ är att föreningen väljer ett revisionsbolag som i sin tur utser huvudansvarig revisor. En kvalificerad revisor måste följa tillämplig revisionsstandard och god revisionssed. Det innebär att granskningen måste utformas så att revisorn med rimlig säkerhet kan uttala sig om föreningens förvaltning och årsredovisning. Det är den stora skillnaden jämfört med en lekmannarevisor. Det betyder dock inte att föreningen måste välja det ena eller det andra. Det är snarare så att de två revisorerna kompletterar varandra. Lekmannarevisorn som är medlem i föreningen har ofta en god inblick och kännedom som kommuniceras till den externa revisorn.

Vad granskar revisorn?
Revisionen i bostadsrättsföreningar består i stora drag av två områden. Det är dels revision av föreningens räkenskaper, dels en granskning av förvaltningen.

Revisorn ska granska föreningens bokföring och se till att den uppfyller kraven i bokföringslagen. Vid räkenskapsårets slut ska föreningen upprätta ett bokslut som mynnar ut i en årsredovisning. Revisorn granskar balans- och resultaträkning, förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar. Revisorn säkerställer även att årsredovisningen uppfyller årsredovisningslagens och bokföringsnämndens krav.

När det gäller granskningen av styrelsens förvaltning kontrollerar revisorn hur beslutsfattandet har gått till och att styrelsen har följt föreningens stadgar. Det är till exempel vanligt att stadgarna säger att föreningen ska hämta in anbud från olika entreprenörer vid en större ombyggnad och att de sedan ska behandlas på ett styrelsemöte. Granskningen utförs i huvudsak genom att revisorn går igenom årets protokoll från styrelsemöten och intervjuar berörda styrelsemedlemmar. Revisorn kontrollerar även att exempelvis underhållsplan och medlemsregister finns och är uppdaterade.

Vilken nytta har föreningen av en kvalificerad revisor?
Ett aktiebolag har, med vissa undantag, som huvudsakligt syfte att generera vinst. Det är en stor skillnad mot bostadsrättsföreningar. Deras mål är inte att gå med vinst, utan att drivas enligt en självkostnadsprincip där syftet är att upplåta bostäder till sina medlemmar. När aktiebolaget försöker maximera sina intäkter vill föreningen i stället anpassa sina intäkter till de kostnader som de faktiskt har.

Den största posten i majoriteten av bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar är byggnader och mark. Denna post ska genom årliga avskrivningar minska i värde. Här är den stora utmaningen att anpassa avskrivningen till den verkliga förbrukningen. Det finns ytterligare frågor som spelar stor roll, till exempel avsättning till yttre fond och påverkan av underhållsplan.

Föreningen bör inte se revisionen som ”något som ska utföras” utan som en sorts försäkring. Årsredovisningen är föreningens officiella dokument som oftast presenteras för framtida medlemmar. Den ska ge en så rättvisande bild som möjligt. Även bankerna vill se en årsredovisning som grund för beviljande av lån.

En godkänd eller auktoriserad revisor kan komma med nyttiga synpunkter, exempelvis på hur föreningens beslut om större investeringar och liknande påverkar föreningens ekonomi. Medlemmarnas intresse består oftast av årsavgifternas utveckling och sambandet med täckningen av föreningens kostnader är starkt. Ett råd till bostadsrättsföreningar är att ha en aktiv dialog med sin revisor och därmed dra större nytta av den tjänst som köps in.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev