Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/10/24

4 min

Strategi – hur når man egentligen sina mål?

I teorin är strategi något enkelt. Det handlar om tre frågeställningar: 1) Var är vi?, 2) Vart ska vi? och 3) Vad ska vi göra för att komma dit? I praktiken kan det dock vara svårt att genomföra. Lösningen kallas för strategisk planering.

Strategisk planering innebär att verksamhetens strategi kopplas samman med implementeringen av densamma. Innan arbetet börjar måste några förutsättningar finnas på plats. Till exempel måste det finnas rätt mötesforum och processer för styrning och uppföljning, organisationen måste ha enhetliga och korrekta data för beslutsunderlag och ledarskapet bör baseras på prestation.

Hur ska en organisation gå tillväga för att nå sina mål?
Arbetet med den strategiska planeringen bör anpassas till organisationens behov och storlek. Arbetet delas upp i fyra steg:

Steg 1 – Bestäm riktning
Organisationen måste förstå sin nuvarande situation. Här används ofta en klassisk SWOT-analys, kanske i kombination med en konkurrentanalys. Vilka kunder och produkter har vi? Var tjänar vi pengar? Vilka är värdedrivarna? Organisationen måste även definiera de största begränsningarna och utmaningarna. Därefter definieras den strategiska målbilden, ofta i termer av marknadsposition och kunder, produkter och tjänster, interna processer och inte minst lönsamhet. Riktningen bör formaliseras i en affärsplan.

När de strategiska målen är definierade behöver organisationen förstå vad som krävs för att nå dit. Exempel: ”Om företag X vill öka sin lönsamhet till en marginal på 10 procent med nuvarande kostnadsnivå behöver försäljningen öka cirka 19 procent.”

De strategiska målen bryts sedan ner till mätbara nyckeltal. Genom att utgå från ett strategiskt mål måste organisationen ta reda på varifrån värdet kommer och vilka som är de kritiska framgångsfaktorerna (KSF). Dessa mynnar ut i olika nyckeltal (KPI).

Steg 2 – Fördela ansvar
När nyckeltalen är definierade måste ansvaret för respektive nyckeltal fördelas ut i organisationen. Målnivåerna måste förankras väl och organisationen måste känna delaktighet i målen och ägandeskap till nyckeltalen.

Steg 3 – Säkra genomförande
För att organisationen ska kunna nå sina nyckeltal måste de få rätt resurser och kompetenser till sitt förfogande.

Steg 4 – Följ upp
Ledningen ser till att initiativen genomförs enligt plan och att organisationen inte faller tillbaka i gamla hjulspår. Uppföljning görs kontinuerligt, korrigerande åtgärder vidtas vid behov och initiativen uppdateras efterhand. 

Arbete med strategisk planering är viktigt. Lycka till! För mer information kontakta ditt lokala EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev