Drivkraft

Ange ditt sökord

2016/11/10

5 min

Det blev fel – kan jag byta mellan K-regelverken?

Det har nu gått en tid sedan alla aktiebolag tog ställning till om de skulle tillämpa redovisningsregelverket K2 eller K3. Blev valet det rätta? Om inte – finns det möjlighet att byta?

Valet var enkelt för de företag som definieras som större* − då skulle huvudregelverket K3 tillämpas. Men för alla företag som definieras som mindre* var valet desto svårare. Det fanns flera viktiga ställningstaganden att ta hänsyn till, bland annat:

 • Inom vilken bransch verkade företaget?
 • Var företaget i ett expansivt skede och förväntades bli större inom några år?
 • Vad fanns i företagets balans- och resultaträkning vid tillfället för övergången?
 • Ingick företaget i en koncern med särskilda interna instruktioner?
 • Vad använde företaget sin årsredovisning till, exempelvis upphandling?

Regelverk med begränsningar
Förenklingsregelverket K2 innehåller flera begränsningar. Det är till exempel inte tillåtet att:

 • Aktivera internt genererade immateriella anläggningstillgångar.
 • Skriva upp andra anläggningstillgångar än fastigheter.
 • Skriva upp fastigheter till ett högre värde än taxeringsvärdet.
 • Värdera finansiella anläggningstillgångar till verkliga värden.
 • Redovisa uppskjutna skatter.
 • Redovisa pensionsåtaganden inom linjen.
 • Nuvärdesberäkna skulder.
 • Använda funktionsindelad resultaträkning.

Det är viktigt att utvärdera om dessa begränsningar är ett hinder för ditt företag eller om K2 är ”good enough”.

Vad gäller vid byte mellan K2 och K3?
Om du kommer fram till att det är dags att byta från K2 till K3 gäller följande:

 • Ett företag som tillämpar K2 får alltid byta till huvudregelverket K3.

Har företaget använt huvudregelverket K3 och önskar byta till förenklingsregelverket K2 är det viktigt att känna till följande:

 • Byte från K3 till K2 får endast ske om det finns särskilda skäl. Skatteskäl är inte ett skäl som godtas som grund för byte av regelverk.
 • Grund för byte av regelverk kan vara såväl interna som externa förhållanden. Exempel på grund för byte kan vara att företaget har bytt huvudägare eller att företagets verksamhet har minskat i omfattning.

Om företaget aldrig har tillämpat K2-regelverket tidigare kan företaget byta från K3 till K2 utan särskilda skäl.

Byte av redovisningsprincip
Ett byte mellan regelverken är ett byte av redovisningsprincip. Om företaget går från regelverket K3 till K2 ska upplysning om detta lämnas i not. Skälen till förändringen ska också anges. De eventuella konsekvenser som uppkommer vid bytet hanteras i respektive regelverk. Det kan bli aktuellt med justering av poster mot eget kapital och omräkning av jämförelseposter.

Sammanfattningsvis är svaret på frågan om det går att byta regelverk både ja och nej. Det finns inga hinder vid ändring från K2 till K3. Att byta från K3 till K2 är möjligt om det finns särskilda skäl eller om företaget aldrig tillämpat K2 tidigare.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

 

*Definition av företagets storlek

 • företaget har fler än 50 anställda i medeltal
 • företaget har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • företaget har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Om ett företag uppfyller minst två av ovanstående villkor under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren är företaget större. Övriga företag räknas som mindre företag.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev