Börja skriv din sökterm

2016/12/06

2 min

3:12-utredningen föreslår nya regler för generationsskiften

Den 3 november presenterade 3:12-utredningen ett förslag till ändrade skatteregler för fåmansföretag. Enligt utredningen ska ett generationsskifte under vissa förutsättningar behandlas på samma sätt som en försäljning till extern part.

Med dagens regelsystem kan ett fåmansbolag säljas inom familjen via ett så kallat karens- eller trädabolag. Det innebär att säljaren kan ta ut vinsten från försäljningen till 25 procents beskattning när karensbolaget legat i träda i fem år. Kravet är dock att den som köper fåmansbolaget inte får bedriva samma eller likartad verksamhet som den som säljer bolaget. I praktiken missgynnas därför generationsskiften mellan närstående skattemässigt. Ofta är det mer gynnsamt att sälja familjeföretaget till utomstående. En konsekvens av detta är att många planerade generationsskiften inte blir av.

Olik behandling av ägarskiften åtgärdas
3:12-utredningen menar att skillnaden mellan ägarskiften inom respektive utom kretsen av närstående bör åtgärdas. En särskild undantagsregel införs som medför att en försäljning till någon inom familjen behandlas på samma sätt som en försäljning till någon utomstående. En förutsättning är dock att den tidigare delägaren har upphört att vara verksam i familjeföretaget. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Starta processen i tid
Ett generellt tips när det gäller generationsskiften är att inleda processen i god tid – gärna minst 3–5 år innan skiftet ska ske. Det är ofta nyckeln till ett skattemässigt gynnat generationsskifte. En process som inleds i god tid bidrar också till att skiftet kan genomföras så smidigt som möjligt, både för den överlåtande och den övertagande generationen.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

3:12-utredningen – regeringen presenterar ändringar av utredningens förslag

I den utredning som publicerades i november 2016* föreslogs en rad ändringar av de så kallade 3:12-reglerna. Regeringen har nu lämnat sin syn på vilka ändringar man finner lämpliga och har i ett antal fall ändrat utredningens förslag.

2017/03/23

4 min

Köpa ut delägare genom differentierad utdelning – ny väg att gå?

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål om beskattning av differentierad utdelning på kvalificerade fåmansföretagsaktier (3:12-aktier). Enligt domstolen skulle den differentierade utdelningen inte beskattas som inkomst av tjänst, eftersom utdelningen saknade koppling till arbetsinsatser.

3 min

Den pågående 3:12 utredningen – status

I januari 2015 beslutade regeringen att den ursprungliga 3:12-utredningens uppdrag skulle utökas. Utredningen skulle inte bara gälla beskattningen vid ägarskiften i fåmansbolag. Utredningen skulle även se över 3:12-reglerna för att begränsa möjligheterna att omvandla inkomster för delägare i fåmansbolag.

2016/06/27

2 min