Börja skriv din sökterm

2017/01/13

8 min

Förändringar i årsredovisningslagen minskar företagens upplysningskrav

Snart kommer effekten av den uppdaterade årsredovisningslagen att synas i de mindre företagens finansiella rapporter. Ett viktigt syfte med lagändringen var att minska företagens administrativa börda.

Bakgrunden till förändringarna i årsredovisningslagen är ett redovisningsdirektiv från EU. Det nya EU-direktivet har inte bara påverkat årsredovisningslagen. Redovisningsregelverken K2 och K3 har också uppdaterats.

En av de mest märkbara förändringarna för mindre* företag är minskade upplysningskrav. Ett företags upplysningsskyldighet framgår i huvudsak av årsredovisningslagens kapitel 5. Här följer ett urval av förändringar i upplysningsskyldigheten för mindre företag som upprättar årsredovisning:

Ändrade noter

Anställda och personalkostnader
Mindre företag behöver inte upplysa om löner och sociala avgifter med särskild upplysning om pensionskostnader. I fortsättningen behöver företaget bara upplysa om medelantalet anställda. Företaget behöver dock inte uppge hur många av företagets anställda som är män respektive kvinnor.

Långfristiga skulder
Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen ska anges i företagets årsredovisning. Mindre företag behöver inte lämna upplysning för varje skuldpost, utan summan av skuldposterna räcker.

Flyttade noter

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Företag ska fortsättningsvis upplysa om väsentliga händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång, men innan årsredovisningen har lämnats in. Tidigare lämnades denna upplysning i förvaltningsberättelsen, men nu ska den lämnas i en not.

Moderföretag
Om företaget ägs av ett annat företag ska information om moderföretaget lämnas i en not. Upplysningen ska omfatta namn, organisationsnummer och säte för moderföretaget. Med moderföretag avses moderföretaget i den minsta koncern som företaget ingår i.

Förändring i eget kapital
Förändringar i eget kapital ska inte längre specificeras i en not, utan anges i förvaltningsberättelsen. Fortsättningsvis ska alla förändringar inom eget kapital redovisas. Några exempel på förändringar är disposition av föregående års resultat, ny- och fondemissioner samt utdelningar och aktieägartillskott.

Poster inom linjer
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ska inte längre redovisas i anslutning till balansräkningen. Upplysningen ska i stället lämnas i en not. Dessutom ändras namnet ansvarsförbindelse till eventualförpliktelse.

Borttagna noter

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Ett mindre företag som ingår i en koncern behöver inte ange hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljning som avser andra koncernföretag.

Specifikation andelar i koncern- och intresseföretag
Om företaget äger andelar i till exempel koncern- eller intresseföretag behöver företaget inte längre upplysa om detta. Tidigare lämnades upplysningar om bland annat företagens namn, organisationsnummer, säte och bokförda värden.

Antal aktier
Mindre företag har ingen upplysningsskyldighet när det gäller antalet aktier eller dess kvotvärde.

Anpassa årsredovisningen efter intressenter
Årsredovisningen för mindre företag kommer alltså att innehålla mindre information än tidigare – oavsett om företaget tillämpar K2 eller K3. Men kom ihåg att företag alltid får lämna mer information än vad lagen kräver. Mindre företag bör därför fundera på hur de använder sina finansiella rapporter och i vilka sammanhang. Sedan bör årsredovisningen anpassas därefter. Om företaget har en läsarkrets som vill ha information som inte längre måste lämnas enligt lag kan det vara värt att lägga till några upplysningar.

Lagändringarna i årsredovisningslagen trädde i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången för de räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

*Definition av företagets storlek:

Om ett företag uppfyller minst två av ovanstående villkor under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren är företaget större. Övriga företag räknas som mindre företag.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Inför bokslutet – vad behöver du tänka på?

Det har blivit dags att stänga böckerna för 2016 och förmodligen har du redan öppnat det nya året. Här har vi samlat några tips som du kan ha nytta av i ditt bokslutsarbete.

2017/01/25

4 min

Vad är viktigt att kunna läsa ut av en årsredovisning?

Blivande kunder, nya leverantörer eller tänkta investeringar i bolag? Det kan finnas många orsaker till att du vill bevaka och följa upp andra företag. En källa till information om företagets utveckling är årsredovisningen som offentliggörs en gång per år.

2017/10/12

3 min

Minskad administration med enklare redovisningsregler

Riksdagen har antagit regeringens förslag om förenklade redovisningsregler. Det här är en del av regeringens ambition att göra vardagen enklare för företagare och minska deras administrativa kostnader. De nya reglerna innebär bland annat att årsredovisningen inte längre behöver innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro. Andra uppgifter som inte längre krävs är löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land, fastigheters taxeringsvärde och beloppet av den ränta som räknats in i anskaffningsvärdet på en tillgång.

2 min