Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/05/26

3 min

Kan man fakturera styrelsearvoden via eget bolag?

I dagsläget är det oklart under vilka förutsättningar en styrelseledamot kan fakturera styrelsearvoden via eget bolag. Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ska styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst. Undantaget är om arbetet som styrelseledamot varit begränsat i tid och avsett ett avgränsat uppdrag. Förhandsbeskedet är dock överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Vid en lagändring 2009 utvidgades det så kallade självständighetsbegreppet. Lagstiftarens intention var att fler skulle kunna få sina verksamheter bedömda som näringsverksamhet. I samband med lagändringen publicerade Skatteverket ett ställningstagande. I ställningstagandet menade Skatteverket att arbetet som styrelseledamot borde kunna utgöra näringsverksamhet – antingen som ett led i en konsultverksamhet eller som en egen verksamhetsgren om det fortlöpande finns minst tre uppdrag. En förutsättning var dock att styrelsearbetet inte avsåg eget eller närståendes ägande i bolaget. Skatteverkets ställningstagande medförde att det blev allt vanligare att styrelseledamöter fakturerar styrelsearvoden via egna bolag.

Inkomst av tjänst eller näringsverksamhet?
Detta ställningstagande höll Skatteverket fast vid i det överklagade förhandsbeskedet. Samtidigt konstaterade en majoritet av Skatterättsnämndens ledamöter att syftet med lagändringen som utvidgade självständighetsbegreppet, främst var att det skulle bli enklare för dem som har en eller ett fåtal uppdragsgivare att godkännas för F-skatt.

Enligt Skatterättsnämnden har lagändringen inte förändrat synen på styrelseuppdragets personliga art. Inte heller har någon ändring av vikt skett av aktiebolagslagens bestämmelser om bolagets ledning och styrelseledamots ansvar. De skäl som tidigare anförts i praxis till stöd för att arvode till styrelseledamot i aktiebolag är inkomst av tjänst gäller alltså fortfarande. Därmed ska aktuella arvoden anses utgöra inkomst av tjänst som styrelseledamoten ska skatta för och inte inkomst av näringsverksamhet som ska beskattas hos bolaget. Undantaget är om uppdraget varit begränsat i tid och avsett ett avgränsat uppdrag. Det kan noteras att tre av sju ledamöter i Skatterättsnämnden hade en annan uppfattning.

Ärendet ska prövas
I dagsläget finns därför en viss osäkerhet kring under vilka förutsättningar en fakturering av styrelsearvoden via eget bolag kan accepteras. Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket, varför vi ser fram emot att Högsta Förvaltningsdomstolen prövar ärendet och klarlägger vad som ska gälla i denna fråga.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev