Börja skriv din sökterm

2017/06/09

2 min

Lagrådet granskar 3:12-förslaget

Regeringen har lämnat förslaget till ändrade 3:12-regler till Lagrådet. Förslaget har inte ändrats jämfört med det utkast som publicerades i mars. Lagrådet ska nu granska förslaget innan riksdagen ska ta ställning till det.

Lagrådsremissen visar att regeringen inte har tagit till sig av den kritik som förslaget har fått från olika remissinstanser. Instanserna har påpekat de negativa konsekvenser som förändringarna förväntas få för näringslivet. Utöver ökad beskattning innebär förslaget att 3:12-reglerna även fortsättningsvis är mycket komplicerade. Även den del i förslaget som innebär en förbättring avseende generationsskiften har fått kritik, då kraven som ställs upp är höga samtidigt som övergångsbestämmelserna begränsar vilka som kan utnyttja skattelättnaderna.

Nu återstår att se om riksdagen kan enas om att anta förslaget. Läs mer om vad förslaget innebär i den här artikeln.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

3:12-utredningen – regeringen presenterar ändringar av utredningens förslag

I den utredning som publicerades i november 2016* föreslogs en rad ändringar av de så kallade 3:12-reglerna. Regeringen har nu lämnat sin syn på vilka ändringar man finner lämpliga och har i ett antal fall ändrat utredningens förslag.

2017/03/23

4 min

3:12-förslaget – lättnader och skärpningar

Förra hösten kom ett förslag till nya skatteregler för entreprenörer (den så kallade 3:12-utredningen). Efter skarp kritik från näringslivet har regeringen arbetat om förslaget. Jämfört med det ursprungliga förslaget innebär det några lättnader, och desto fler skärpningar.

2017/03/23

7 min

3:12-utredningen föreslår nya regler för fåmansföretag

Idag, den 3 november, presenterade 3:12-utredningen sitt förslag som kommer att påverka alla fåmansföretagare.

2016/11/03

2 min