DrivkraftArtiklar

Sänkt bolagsskatt och mindre ränteavdrag

Regeringen har i dag lämnat ett förslag till nya skatteregler för företagssektorn. Bland annat föreslår man att bolagsskatten ska sänkas till 20 procent och att möjligheten till ränteavdrag begränsas. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget ska först ut på remiss och det kommer sannolikt att leda till en hel del debatt.

Utöver sänkt bolagsskatt innehåller förslaget en generell begränsning av ränteavdrag i företagssektorn. Det innehåller också nya regler för finansiell leasing, ett så kallat primäravdrag för hyreshus och en förändring av de nuvarande ränteavdragsbegränsningarna. Dessutom föreslås begränsningar i hur man får använda gamla underskott.

Nuvarande ränteavdragsregler

  • Nuvarande räntebegränsningsregler för koncerninterna skulder behålls. De föreslås dock få mindre betydelse, eftersom de bara ska träffa skulder som så gott som uteslutande tagits för att skapa skatteförmåner.  

Generell ränteavdragsbegränsning

  • En generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn föreslås.
  • Förslaget innebär att avdrag för negativt räntenetto begränsas till 35 procent av resultat före räntor och skatt (EBIT). Regeringen framför också ett alternativt förslag, som innebär att avdrag för negativt räntenetto begränsas till 25 procent av resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar (EBITDA).
  • Ett negativt räntenetto upp till 100 000 kronor (beräknat på koncernnivå) ska dock alltid får dras av.
  • Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln ska tillämpas efter övriga ränteavdragsbegränsningsregler.

Värdeminskningsavdrag på hyreshus

  • Hyreshus skrivs av genom årliga värdeminskningsavdrag. Förslaget innebär att man utöver ordinarie avdrag även ska få ett så kallat primäravdrag. Det innebär att man ska få dra av 10 procent av utgifterna under en femårsperiod (2 procent av anskaffningsvärdet per år).

Gamla underskott

  • Regeringen föreslår också en tillfällig regel som ska gälla under två eller tre år. Den innebär att maximalt 50 procent av årets vinst får kvittas mot gamla underskott.

Läs mer om förslaget på Skattenätet