Börja skriv din sökterm

2017/07/03

2 min

Styrelsearvoden som faktureras via eget bolag

Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket gått ut med information om hur man ser på styrelsearvoden som faktureras via eget bolag.

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen slagit fast att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst, även om arvodena faktureras via eget bolag. Undantaget är om arbetet som styrelseledamot varit begränsat i tid och avsett ett begränsat uppdrag. Avgörandet går delvis emot Skatteverkets tidigare ställningstagande, där Skatteverket accepterat att man fakturerar styrelsearvoden förutsatt att bolaget fortlöpande har haft minst tre uppdrag och att arbetet inte har avsett eget eller närståendes bolag.

Efter avgörandet har Skatteverket gått ut med att den som fakturerat styrelsearvode enligt förutsättningarna ovan normalt kan fortsätta med det under ”viss tid”, där det finns redan ingångna avtal. Skatteverket nämner att det bara gäller avtal som ingåtts före Högsta förvaltningsdomstolens dom, och bara arvoden som då avser innevarande räkenskapsår.

Skatteverket uttalar också att man inte avser att tillämpa Högsta förvaltningsdomstolens avgörande retroaktivt, vilket är välkommet. En sådan tillämpning hade nämligen kunnat få mycket stora skattekonsekvenser för berörda personer.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vilken ersättning ska styrelsen ha?

Ett styrelseuppdrag kräver tid och engagemang från ledamöterna och ska avlönas med ett arvode – åtminstone i större bolag. Vid andra typer av ersättningar till styrelsen är det viktigt att vara noga med att allt går rätt till.

2015/10/09

3 min

Ordning och reda i styrelsens arbete

En bra styrelse har ordentliga rutiner för sitt arbete. Det är grunden för ett effektivt styrelsearbete. Klara riktlinjer och rutiner gör det också lättare att upptäcka eventuella problem i tid.

4 min

Vad kännetecknar ett bra styrelsearbete?

Alla aktiebolag är skyldiga att ha en styrelse – oavsett storlek på bolaget. Det finns också många andra typer av företag och organisationer som har en styrelse. Kritiskt tänkande, drivkraft samt ordning och reda vad gäller dokumentation och rapportering är viktiga ingredienser i en väl fungerande styrelse.

4 min