DrivkraftArtiklar

Styrelsearvoden som faktureras via eget bolag

Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket gått ut med information om hur man ser på styrelsearvoden som faktureras via eget bolag.

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen slagit fast att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst, även om arvodena faktureras via eget bolag. Undantaget är om arbetet som styrelseledamot varit begränsat i tid och avsett ett begränsat uppdrag. Avgörandet går delvis emot Skatteverkets tidigare ställningstagande, där Skatteverket accepterat att man fakturerar styrelsearvoden förutsatt att bolaget fortlöpande har haft minst tre uppdrag och att arbetet inte har avsett eget eller närståendes bolag.

Efter avgörandet har Skatteverket gått ut med att den som fakturerat styrelsearvode enligt förutsättningarna ovan normalt kan fortsätta med det under ”viss tid”, där det finns redan ingångna avtal. Skatteverket nämner att det bara gäller avtal som ingåtts före Högsta förvaltningsdomstolens dom, och bara arvoden som då avser innevarande räkenskapsår.

Skatteverket uttalar också att man inte avser att tillämpa Högsta förvaltningsdomstolens avgörande retroaktivt, vilket är välkommet. En sådan tillämpning hade nämligen kunnat få mycket stora skattekonsekvenser för berörda personer.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.