DrivkraftArtiklar

Regeringen har dragit tillbaka 3:12-förslaget

Efter protester från Alliansen meddelade regeringen nyligen att man drar tillbaka förslaget till ändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag.

Beskedet innebär en lättnad för många företagare. En av försämringarna, som alltså slopas nu, gällde hur stort så kallat lönebaserat utrymme en delägare får beräkna utifrån löner i företaget. För minoritetsägare innebär beskedet dock också att man behåller dagens begränsning om att endast delägare som äger 4 procent eller mer i företaget får beräkna lönebaserat utrymme.

Beskedet innebär vidare att man drar tillbaka de föreslagna skattelättnaderna vid generationsskiften i ägarledda företag. Denna del av förslaget var annars en förändring som hade efterfrågats under en längre tid, då nuvarande skatteregler försvårar generationsskiften inom familjer.

Regeringen drog även tillbaka förslaget om förändrade skiktgränser. Förändringen hade inneburit att fler personer hade fått betala statlig inkomstskatt på sin lön.

Samtidigt som ovanstående förslag drogs tillbaka meddelade regeringen att man ändrar förslaget om införande av en flygskatt, genom att justera nivåerna för skatten.

Vi utgår från att sista ordet i dessa frågor inte är sagt och fortsätter att bevaka utvecklingen