Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/08/31

5 min

För- och nackdelar med olika företagsformer

I en tidigare artikel beskrev vi för- och nackdelar med aktiebolag och enskild firma. Den här artikeln handlar om företagsformerna: handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar.

Handelsbolag
Ett handelsbolag drivs av två eller flera delägare. Delägarna kan vara fysiska eller juridiska personer och verksamhetsansvarig är den person som är högst ansvarig för handelsbolaget. Vinsten fördelas enligt avtal om sådant finns. Saknas avtal fördelas vinsten lika.

Fördelar med ett handelsbolag
Det är endast större handelsbolag och handelsbolag med en juridisk ägare som måste lämna in årsredovisning till Bolagsverket (som därmed blir offentlig).

Det är enklare att ta in nya delägare i ett handelsbolag jämfört med andra företagsformer.

Ägare i ett handelsbolag kallas bolagsmän och ägandet regleras i ett bolagsavtal/kompanjonsavtal.

Det är enkelt att starta ett handelsbolag och det finns inga formella krav på startkapital för att bolaget ska kunna registreras.

Nackdelar med ett handelsbolag
Ägarna har obegränsat och solidariskt betalningsansvar för alla företagets skulder och förpliktelser. Om bolaget inte kan betala sina skulder kan fordringsägarna kräva in skulden från vem som helst av delägarna som då måste betala ur egen ficka. Den som betalar skulden får regressrätt gentemot övriga delägare.

Handelsbolaget är inget eget skattesubjekt. Handelsbolagets resultat beskattas därmed i respektive delägares deklaration, något som inte nödvändigtvis behöver vara en nackdel.

Om en ny delägare kommer in i bolaget, svarar denne även för förbindelser som bolaget ingått dessförinnan.

Företagets namn har enbart skydd i det län där firman är registrerad. Ett likadant namn kan alltså registreras av en annan företagare i ett annat län.

Vad är ett kommanditbolag?
Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag. Skillnaden är att i kommanditbolaget finns minst en delägare med begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en delägare med obegränsat ansvar (komplementär).

Till skillnad från handelsbolag behöver delägarna i ett kommanditbolag avtala om vad som ska gälla vid fördelning av resultatet.

Ekonomisk förening
En ekonomisk förening är en förening vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det sker genom verksamhet där medlemmarna deltar med egen arbetsinsats eller nyttjar föreningens tjänster i egenskap av konsument, brukare eller leverantör.

Om flera personer ska starta en verksamhet tillsammans med litet startkapital kan en ekonomisk förening vara en bra företagsform. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, utan riskerar endast den insats som betalats till föreningen. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och företrädas av en styrelse med minst tre ledamöter. Föreningsstämman väljer styrelse och minst en revisor. Stadgar styr hur verksamheten ska bedrivas.

Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är särskilda former av ekonomiska föreningar.

Fördelar med en ekonomisk förening
Till skillnad från aktiebolag behövs inget startkapital annat än en låg insats.

Både juridisk och privat person kan vara medlem.

Föreningens namn är skyddat i hela landet.

En ekonomisk förening är som regel öppen för alla som uppfyller villkoren i föreningens stadgar.

Nackdelar med en ekonomisk förening
Eftersom en ekonomisk förening som regel är öppen för alla som uppfyller villkoren i föreningens stadgar har man inte samma kontroll som i ett aktiebolag över vilka personer som blir delägare.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev