Börja skriv din sökterm

2017/09/14

4 min

Så förbättrar du företagets lönsamhet

Projekt för att förbättra företagets lönsamhet genomförs ofta för att generera snabba vinster och långsiktig konkurrenskraft. Det är inte ovanligt att företag kan minska kostnaderna med 15−20 procent och öka intäkterna med 10−15 procent. Hur genomförs ett sådant projekt och vad krävs för att det ska bli lyckat?

Steg ett är att definiera varför lönsamheten måste förbättras och bestämma tillvägagångssätt och ambition med projektet. Steg två är att kartlägga företagets kostnads- och intäktsbas, dels för att få en bild av hur situationen ser ut i dag, dels för att kunna mäta effekterna av de åtgärder som ska genomföras. Detta är centralt för att förstå vilka områden projektet bör fokusera på och hur de svåraste frågorna ska besvaras. Steg tre är att ta fram hypoteser för hur verksamheten kan reducera sina kostnader och öka sina intäkter.

Effekt kontra arbetsinsats
Bedöm vilka hypoteser som har högst besparingspotential i förhållande till komplexitet. Prioritera hypoteser med stor förväntad effekt och låg arbetsinsats vid implementeringen. De hypoteser som du väljer att arbeta vidare med analyseras enligt följande:

  1. Definiera problem och konsekvenser.
  2. Analysera problem och hitta bakomliggande orsaker.
  3. Beskriva lösningar och förväntat resultat.
  4. Utforma en handlingsplan.

Därefter är det dags att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras och ta fram en detaljerad plan för implementeringen. Du behöver även en struktur för uppföljning och vinstrealisering. Efter avslutat projekt börjar det kontinuerliga förbättringsarbetet för att säkerställa den utveckling som önskas.

Ett projekt för att förbättra företagets lönsamhet kan leda till att kostnaderna minskar med 15−20 procent och intäkterna ökar med 10−15 procent. Dessutom uppnås kvalitativa resultat, som exempelvis tydligare roller, kortare ställtid för produktion och sälj samt ökad kunskap inom den egna organisationen.

Vad utmärker lyckade lönsamhetsprojekt?
För att lyckas med ett lönsamhetsprojekt måste många faktorer beaktas. De viktigaste framgångsfaktorerna är: 

  1. En enad ledning som gemensamt definierat en strategisk grund och som är uthålliga genom hela processen. Ledningen måste vara involverad i projektet och äga målsättningar och initiativ.
  2. Ett tydligt och realistiskt mål som har bekräftats av analyser. Ett tydligt och väl kommunicerat mål motiverar organisationen och skapar förståelse hos medarbetarna.
  3. Den största utmaningen är att förankra projektet i organisationen. Medarbetarna måste involveras, förstå strategin och känna ett ägandeskap för projektet.
  4. En realistisk plan för implementeringen. Mindre omfattande initiativ kan genomföras löpande, medan större och mer krävande åtgärder bör organiseras som egna projekt.
  5. En struktur för att följa upp framsteg och realiserade vinster. Uppföljning är viktigt för att organisationen ska känna förtroende för att projektet levererar.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Skatteverket förtydligar ställningstagande angående fakturering av styrelseuppdrag

Skatteverket har förtydligat sitt ställningstagande angående styrelsearvoden som faktureras via egna bolag. Förtydligandet avser hur länge styrelsemedlemmar kan fortsätta att fakturera arvoden via egna bolag, utan att arvodet beskattas som inkomst av tjänst. Övergångsperioden har nu förlängts till nästkommande årsstämma som får hållas senast under 2018.

2017/11/23

2 min

Strategi – hur når man egentligen sina mål?

I teorin är strategi något enkelt. Det handlar om tre frågeställningar: 1) Var är vi?, 2) Vart ska vi? och 3) Vad ska vi göra för att komma dit? I praktiken kan det dock vara svårt att genomföra. Lösningen kallas för strategisk planering.

2016/10/24

4 min

Outsourcing av lön – fyra tips för en lyckad upphandling

Många företag outsourcar sina lönefunktioner. Företag vill undvika de investerings- och resursbehov som krävs för att ha en fungerande löneavdelning eller minska sårbarheten i löneprocessen.

4 min