Drivkraft

Ange ditt sökord

2017/09/21

6 min

Budgetpropositionen 2018: skatteförslag

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2018, vilken följer de skatteförslag som regeringen redogjort för tidigare. Här återger vi de viktigaste förslagen. För några av de aviserade förändringarna kommer regeringen att återkomma med förslag på nya regler.

Lättnader i beskattning av personaloptioner i vissa fall
För att göra det lättare för små och unga företag att rekrytera införs lättnader i beskattningen av personaloptioner. En förmån av personaloption ska inte beskattas om vissa villkor är uppfyllda. Det gäller såväl det företag från vilket personaloptionen förvärvas som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter.

Utvidgat växa-stöd till den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag
Definitionen av begreppet enmansföretag utvidgas. Som enmansföretag räknas också aktiebolag som inte har någon anställd eller som endast har en anställd som även är delägare. Handelsbolag utan anställda och med högst två delägare räknas också som enmansföretag. Under vissa villkor betalar dessa företag endast ålderspensionsavgift om 10,21 procent på den ersättning som den anställde får under de tolv första månaderna.

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)
Den särskilda inkomstskatten höjs från 20 procent till 25 procent för personer bosatta utomlands.

Sänkt skatt för pensionärer
Det förhöjda grundavdraget förstärks för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst som ligger mellan 132 700 kronor och 416 300 kronor per år 2018.

Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning
En skattereduktion införs för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

Ändrad beräkning av bilförmån
Ett nytt bonus malus-system för lättare fordon införs. Miljöanpassade fordon med relativt låga koldioxidutsläpp premieras vid inköpstillfället med en bonus, medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp belastas med högre skatt.

Skatt på flygresor
Skatteplikt ska gälla för resor med flygplan som är godkända för transport av fler än tio passagerare. Flygskatt ska även tas ut för passagerare som reser i flygplan från en flygplats i Sverige. Olika skattenivåer tillämpas beroende på flygresans slutdestination och varierar mellan 60 kronor och 400 kronor per passagerare.

Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden
Mervärdesskatten sänks från 25 procent till 6 procent på förevisning av naturområden utanför tätort samt nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden.

Slopad reklamskatt för annonser i periodiska publikationer
Reklamskatten slopas för annons i periodisk publikation som inte utgör annonsblad, katalog eller program.

Reglerna om redovisningsskyldighetens inträde förtydligas
Redovisningsskyldigheten ska som huvudregel inträda samtidigt med skattskyldigheten. Även vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet justeras och förtydligas.

Nya miljö-, drivmedels- och energiskatter
Regeringen föreslår förändringar avseende miljö-, drivmedels- och energiskatter.

Nya skatteregler för företagssektorn
Under 2018 avser regeringen att återkomma till riksdagen med förslag på nya skatteregler för företagssektorn. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och avser följande:

Regeringens anser att det bör införas en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn. I nuläget föreslås att en sådan begränsning utformas som en så kallad EBIT-regel, vilken kombineras med en justerad bolags- och expansionsfondsskattesats. Regeringen vill även införa ett förbud för avdrag av ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybrid-regler). Reglerna om ränteavdrag för vissa interna skulder och finansiell leasing ses också över. Regeringen föreslår även vissa förändringar i reglerna kring värdeminskningsavdrag för hyreshus, periodiseringsfond och säkerhetsreserv. Slutligen föreslås en tillfällig begränsning av underskottsavdrag.

Förslag på höjd skatt på sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring
Regeringen vill höja schablonintäkten vid sparande på investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring. Regeringen föreslår därför att kapitalunderlaget ska multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet. Dagens beskattning bygger på en schablonavkastning som motsvarar statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter.

Förslag om slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård
Regeringen vill avskaffa skattefriheten för hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Förslaget omfattar även förmåner för vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta slopas också avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

Övriga skattefrågor

 • Personalliggare bör införas i fler verksamheter.
 • Bestämmelsen om att skattetillägg inte får tas ut om rättelse sker på eget initiativ bör ses över.
 • Bestämmelser om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige bör införas. Utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige och som bedriver viss verksamhet i Sverige bör omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet.
 • Regeringen avser att se över Kupongskattelagen.

Sammantagna effekter av skatteåtgärderna
Förslagen och bedömningarna i budgetpropositionen innebär att skatteintäkterna sammantaget minskar med 7,23 miljarder kronor år 2018. Den totala bruttoeffekten för 2018 beräknas till 7,84 miljarder kronor.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev