Börja skriv din sökterm

2017/11/23

2 min

Skatteverket förtydligar ställningstagande angående fakturering av styrelseuppdrag

Skatteverket har förtydligat sitt ställningstagande angående styrelsearvoden som faktureras via egna bolag. Förtydligandet avser hur länge styrelsemedlemmar kan fortsätta att fakturera arvoden via egna bolag, utan att arvodet beskattas som inkomst av tjänst. Övergångsperioden har nu förlängts till nästkommande årsstämma som får hållas senast under 2018.

Skatteverkets ställningstagande kom efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni. Frågan som domstolen tog ställning till var om styrelsearvoden, som betalats ut till ett aktiebolag som styrelseledamoten äger till 100 procent, ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolaget eller som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten. Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst, även om arvodena faktureras via eget bolag.

Redan ingångna avtal
I och med domen ändrade Skatteverket sitt tidigare ställningstagande som under vissa förutsättningar accepterade att styrelsearvoden kunde beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Samtidigt meddelade Skatteverket att den som fakturerat styrelsearvode enligt dessa förutsättningar kunde fortsätta med det under ”viss tid”, om det redan fanns ingångna avtal. Detta gällde då endast avtal som ingåtts före Högsta förvaltningsdomstolens dom, det vill säga 20 juni 2017, och bara arvoden som avsåg innevarande räkenskapsår.

Vad avses med viss tid?
Skatteverket har nu förtydligat sitt ställningstagande avseende övergångsperiodens längd. Med viss tid avses som längst till nästkommande årsstämma som får hållas senast under år 2018. Det innebär att styrelsearvoden för tiden fram till nästkommande årsstämma kan betalas ut till fakturerande företag, utan särskilda beskattningskonsekvenser för parternas inkomstbeskattning. Motsvarande bedömning och hantering bör tillämpas även i fråga om socialavgifter, så att övergångsperioden hanteras enhetligt utan särskilda skattekonsekvenser.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Styrelsearvoden som faktureras via eget bolag

Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen har Skatteverket gått ut med information om hur man ser på styrelsearvoden som faktureras via eget bolag.

2017/07/03

2 min

Hur skapar du ett effektivt styrelse- och ledningsarbete?

Ägare, styrelse och vd jobbar alla för företagets utveckling och framtid. En tydlig rollfördelning ger bolagets verksamhet ökad struktur och fokus. Hur ska dessa grupper arbeta effektivt för att undvika dubbelarbete eller att någon uppgift glöms bort?

2018/10/31

3 min

Vilket ansvar har styrelsen?

Sitter du i styrelsen i ett aktiebolag? Eller funderar du på att ta plats i styrelsen? Har du i så fall koll på vilket ansvar det innebär för dig?

3 min