Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/02/28

8 min

5 saker att tänka på vid den privata inkomstdeklarationen

Snart skickar Skatteverket ut inkomstdeklarationerna för beskattningsåret 2017. Det finns många saker att tänka på när deklarationen ska lämnas in, både vad gäller vilka inkomster som ska tas upp och vilka avdrag man har rätt till. Nedan följer exempel på några områden som kan vara viktiga att tänka på när du upprättar din inkomstdeklaration.

Omfördelning av ränteutgifter
För makar och sambor kan det finnas anledning att justera bankens fördelning av ränteutgifter avseende lån för vilka man har ett gemensamt betalningsansvar. Banken fördelar som utgångspunkt räntorna lika mellan de betalningsansvariga. Denna fördelning kan dock leda till en ofördelaktig beskattning. En anledning att ändra fördelningen kan vara att någon av er har förluster i inkomstslaget kapital som överstiger 100 000 kronor under året (ränteutgifter med mera).

För förluster upp till 100 000 kronor får du 30 procent i skattereduktion mot andra skatter du betalar det aktuella året. För den del som överstiger 100 000 kronor får du endast 21 procent i skattereduktion. Om makar eller sambor omfördelar räntor kan båda hamna under gränsen på 100 000 kronor. Den nya fördelningen av ränteutgifterna deklareras i deklarationen genom att du ändrar det förtryckta beloppet i punkt 8.1. Du ska även ange ändringen under övriga upplysningar genom att skriva personnummer och namn på den person som beloppet omfördelats till eller den person som beloppet omfördelats från.

Resor till och från jobbet med bil – förutsättningar för avdrag
Relativt många känner till att man kan få dra av kostnader för resor till och från jobbet. Från och med beskattningsåret 2017 gäller avdraget den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor. Kostnaden beräknas enligt en schablon som för resor med egen bil uppgår till 18,50 kronor/mil. Det finns dock ytterligare krav som måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till avdrag.

Som huvudregel krävs dels att avståndet mellan bostaden och jobbet är minst 5 kilometer, dels att tidsvinsten av att köra bil i stället för att åka kollektivtrafik är minst 2 timmar per dag. Bevisbördan för avdragsrätt ligger hos den skattskyldige. Du ska alltså kunna visa att de relevanta förutsättningarna för rätt till avdrag är uppfyllda. Du ska även kunna visa hur stort avdraget ska vara.

Rätt underlag till deklarationen
Det krävs en del underlag för att kunna upprätta en korrekt och komplett deklaration. I många fall skickar exempelvis banker ut de underlag som behövs vid deklarationen. För exempelvis aktieförsäljningar, som ska deklareras på blankett K4, behövs uppgift om aktiernas anskaffningsvärde. Som utgångspunkt ska du använda aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde, något som ibland kan vara svårt att beräkna. Aktierna kan ha köpts vid olika tidpunkter och varit föremål för till exempel emission eller splitt. Detta behöver du ha kännedom om när en såld akties anskaffningsvärde ska bestämmas. Det är alltså viktigt att finna rätt underlag för att kunna räkna ut en korrekt vinst eller förlust. Dessutom kan Skatteverket fråga efter underlagen om de vill granska din deklaration. Om du säljer noterade aktier kan du använda en schablon som innebär att 20 procent av försäljningspriset kan användas som anskaffningsvärde.

Inför deklarationen av en såld villafastighet eller bostadsrätt är det också bra att i god tid sammanställa de underlag som behövs. Anledningen är att man under innehavstiden exempelvis kan ha byggt ett garage, anlagt en trädgård eller renoverat ett badrum. Sådana kostnader får i normalfallet dras av när man ska beräkna om det uppkommit en vinst eller en förlust vid försäljningen. Det innebär att gamla fakturor och kvitton behöver letas upp och användas som underlag. Om dessa inte går att hitta finns vissa möjligheter att uppskatta storleken på kostnaderna. En sådan uppskattning måste givetvis vara rimlig och du bör bifoga en redogörelse till deklarationen som förklarar hur beräkningen har gjorts.

Försäljning av privata tillgångar, bilar, båtar, samlingar med mera
Du kan bli skyldig att betala skatt på försäljningar som avser tillgångar för privat bruk. Exempel på tillgångar som skulle kunna aktualisera beskattning är försäljning av en båt, tavla eller en frimärkssamling. Vinster från sådana försäljningar ska tas upp till den del vinsterna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor. Denna del beskattas med 30 procent.

Som anskaffningsvärde för en tillgång av detta slag får du använda en schablon. Schablonen uppgår till 25 procent av ersättningen minus försäljningsprovision och andra utgifter för avyttringen. Anskaffningsvärdet kan även beräknas enligt de allmänna reglerna i inkomstskattelagen som anger att anskaffningsvärdet är den faktiska anskaffningsutgiften med tillägg för eventuella förbättringsutgifter.

Öppna yrkanden vid osäkerhet
I vissa fall kan det finnas anledning att lämna ett så kallat öppet yrkande till deklarationen. Det kan exempelvis göras om du är osäker på hur en inkomst ska deklareras eller om du har rätt att göra ett avdrag. I det öppna yrkandet ska du förklara hur och varför du har deklarerat på ett visst sätt. Vid ett öppet yrkande elimineras risken för skattetillägg om Skatteverket till exempel skulle neka ett avdrag.

För att kunna undvika ett eventuellt skattetillägg är det mycket viktigt att informationen som lämnas verkligen räknas som ett öppet yrkande. Skatteverket ska utifrån information i det öppna yrkandet kunna fatta ett korrekt beslut om beskattningen. Det ska alltså finnas tillräckligt med information för att Skatteverket ska kunna bedöma frågan.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev