Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/04/05

6 min

Anställdas tjänsteställe – avgörande för skattefria tjänsteresor och traktamenten

För att kunna tillämpa reglerna om skattefrihet och avdrag för tjänsteresor måste du först bestämma var en anställd ska anses ha sitt tjänsteställe. Tjänstestället är även avgörande för rätten att få skattefritt traktamente.

Tjänstestället är ett av de centrala begreppen i reglerna om skattefrihet gällande ersättningar under tjänsteresor. Rätten till skattefri milersättning omfattar inte resor mellan tjänstestället och bostaden. Sådana resor är arbetsresor och ersättningen för arbetsresor är skattepliktig såsom lön.

För att räknas som en tjänsteresa med rätt till skattefri ersättning upp till schablonbeloppen måste resan avse en annan sträcka, exempelvis mellan tjänstestället och kunden som besöks i tjänsten eller vice versa. För att kunna få skattefritt traktamente krävs bland annat att den anställde övernattar minst 50 kilometer från tjänstestället.

Platser som kan utgöra tjänsteställe
Tjänstestället är vanligtvis fasta inrättningar, till exempel butik, kontor och verkstad. Byggnads- och anläggningsplatser kan också vara en arbetstagares tjänsteställe. Ett tjänsteställe ska bestämmas för varje anställd eller för varje anställning om personen ifråga har mer än en anställning. Bedömningen görs uteslutande från omständigheterna i den specifika anställningen. Tjänstestället kan ändras från en plats till en annan inom samma anställning om arbetsförhållandena skulle förändras. Däremot ska tjänstestället inte ändras på grund av tillfälliga förändringar i arbetet. Om tjänstestället är svårt att bestämma ska man i bedömningen ta hänsyn till omständigheter under två år.

Tre regler för hur tjänsteställe fastställs
Hur bestäms då vilken plats som ska anses vara tjänstestället? Inkomstskattelagen innehåller tre olika regler för hur tjänstestället ska fastställas. Reglerna ska tillämpas i den ordning som de beskrivs i lagtexten. Enligt huvudregeln är tjänstestället den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Med det menas helt enkelt den plats där personen i genomsnitt arbetar flest dagar i veckan. Det kan dock finnas situationer när tjänstestället inte går att fastställa enligt huvudregeln, till exempel för att platsen där den anställde utför sitt arbete hela tiden varierar.

Om huvudregeln inte går att tillämpa får tjänstestället bestämmas utifrån den så kallade alternativregeln. Den föreskriver att tjänstestället är den plats där den anställde hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter. Denna plats kan exempelvis vara ett lager som arbetsgivaren har där anställda hämtar och lämnar material. Om den anställde besöker denna plats i genomsnitt mer än en gång per vecka är denna plats tjänstestället.

Efter huvud- och alternativregel följer undantagsregel
Om tjänstestället inte kan fastställas enligt huvudregeln eller alternativregeln går man vidare till undantagsregeln. Enligt undantagsregeln räknas den anställdes bostad som tjänsteställe om arbetet pågår under en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher. Arbetsplatsen varierar alltså och det finns ingen plats dit den anställde kommer varje vecka för att planera, hämta material etcetera.

Vid en första anblick kan det verka som att anställda inom byggnads- och anläggningsbranschen automatiskt omfattas av undantagsregeln. Det är dock ett felaktigt antagande. Först ska prövningen göras enligt huvudregeln. Om tjänstestället inte går att fastställa enligt huvudregeln går man vidare till alternativregeln och i sista hand undantagsregeln. De branscher som exemplifieras i lagen är ingen uttömmande uppräkning. Anställda inom vilka branscher som helst kan få räkna bostaden som tjänsteställe enligt undantagsregeln om sådana omständigheter föreligger.

Exempel på hur reglerna tillämpas
Nedan följer exempel på hur tjänstestället kan bestämmas i olika situationer för att belysa hur reglerna kan tillämpas.

Huvudregeln
En person bor i Växjö och arbetar två dagar i veckan i Jönköping och tre dagar i veckan i Västervik. Tjänstestället anses vara i Västervik, eftersom huvuddelen av arbetet utförs där.

Alternativregeln
En tekniker besöker dagligen olika kunder och hämtar minst en gång i veckan material i arbetsgivarens lokal. Den anställde besöker även arbetsgivarens lokal ett par gånger i veckan för arbetsmöten. Arbetsgivarens lokal blir tjänsteställe, eftersom arbetstagaren besöker lokalen i genomsnitt mer än en gång i veckan.

Ett företag hyr en lokal som är en samlingsplats där anställda byggarbetare hämtar och lämnar material samt förbereder och avslutar arbetsuppgifterna. De anställda träffas i lokalen i stort sätt varje morgon, bland annat för att planera arbetsdagen och hämta material. Användningen av lokalen medför att lokalen är de anställdas tjänsteställe, då de av olika anledningar befinner sig i lokalen minst en gång i veckan. Det kan tyckas som att undantagsregeln är tillämplig, eftersom de anställda är verksamma i byggnadsbranschen. Alternativregeln har dock företräde framför undantagsregeln.

Undantagsregeln
En servicetekniker arbetar för ett företag med kontor i Norrköping, vilket han besöker tre gånger per år. Arbetet utförs hos beställare i bland annat Örebro, Linköping och Södertälje. Uppdragens längd varierar mellan 3–6 veckor och teknikern anlitas på behovsbasis. Under ett år arbetade teknikern 140 dagar i Örebro och 80 dagar på de andra orterna. Således utfördes merparten av arbetet i Örebro. Omständigheterna är dock sådana att fördelningen av arbetstiden mellan de olika platserna inte gick att förutspå. Vidare har arbetet utförts på varierande platser, vilket sammantaget ger att bostaden blir tjänsteställe.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev