Börja skriv din sökterm

2018/04/26

5 min

Är du styrelseledamot i ett företag?

En styrelseledamot spelar en viktig roll när det gäller att utveckla verksamheten i det företag eller den organisation som styrelsen företräder. Med denna roll följer ett tungt ansvar som styrs av olika lagar. I denna artikel går vi igenom vad rollen som styrelseledamot innebär och vilket ansvar en styrelseledamot har.

Den första frågan vi måste ställa oss är vad lagen säger. I Aktiebolagslagen står det att:

”Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.”

Styrelsen är bolagets yttersta företrädare
Lagtexten menar att styrelsen ansvarar för att organisera och förvalta (läs: sköta) bolaget på ett sådant sätt att verksamheten kan bedrivas och följas på ett lämpligt sätt. Lagen lägger även ansvaret på styrelsen för bolagets bokföring, likaså för hur tillgångarna hanteras, den så kallade medelsförvaltningen. Styrelsen ansvarar också för att ekonomin övervakas, kontrolleras och följs upp på ett betryggande sätt.

Aktiebolagslagen lägger det tyngsta ansvaret på styrelsen då denna grupp anses vara bolagets yttersta företrädare. Så länge ett bolag går bra och ordningen är god brukar man inte behöva fundera så mycket på ovanstående. Men det är bra att känna till regelverket om verksamheten börjar gå dåligt eller om den goda ordningen minskar. 

Vilket ansvar har styrelsen?
Styrelsens ansvar kan delas upp i tre områden: skadestånd, betalning och straff. Skadeståndsansvar för en styrelse kan inträffa om en allvarlig skada har uppkommit i samband med styrelsens hantering av uppdragets fullgörande, antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Detta sker vid överträdelser av exempelvis aktiebolagslagen, bokföringslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Detta ansvar handlar alltså om att en styrelseledamot med uppsåt, mening eller slarv orsakar skada för bolaget.

Det är viktigt att hålla koll på bolagets ekonomi. I vissa fall kan det uppstå personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Det innebär att du som privatperson måste betala bolagets skulder. Detta kan ske om styrelsen inte agerar när bolaget går med sådan förlust att kravet på att upprätta kontrollbalansräkning uppstår. Övriga situationer när detta kan uppstå är otillåten värdeöverföring, sent inlämnad årsredovisning eller sent betalda eller deklarerade skatter och avgifter.

Det tredje området avser straffansvaret. Det träder bland annat in om det har tagits förbjudna lån i aktiebolaget, om aktiebok inte har förts eller om det gjorts omöjligt för en annan styrelseledamot att delta vid styrelsemöten och beslut. Påföljden av straffansvaret varierar beroende på hur allvarlig händelsen anses vara. Här gäller det att vara medveten om vad som gäller.

Dokumentera styrelsens beslutsunderlag
Avgörande för att kunna hantera ovanstående situationer är att vara förberedd och veta hur man ska agera om de uppkommer. Därför är det viktigt att formalia finns på plats, att lagar och regler följs och att du som styrelseledamot är väl insatt i verksamheten. En bra grund är att beslutsunderlag är väl dokumenterade och att du reserverar dig i beslutsunderlagen om du inte håller med om ett beslut. Detta gör att beslutet inte kan straffa dig i ett senare skede.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vilken ersättning ska styrelsen ha?

Ett styrelseuppdrag kräver tid och engagemang från ledamöterna och ska avlönas med ett arvode – åtminstone i större bolag. Vid andra typer av ersättningar till styrelsen är det viktigt att vara noga med att allt går rätt till.

2015/10/09

3 min

Vilket ansvar har styrelsen?

Sitter du i styrelsen i ett aktiebolag? Eller funderar du på att ta plats i styrelsen? Har du i så fall koll på vilket ansvar det innebär för dig?

3 min

Hur skapar du ett effektivt styrelse- och ledningsarbete?

Ägare, styrelse och vd jobbar alla för företagets utveckling och framtid. En tydlig rollfördelning ger bolagets verksamhet ökad struktur och fokus. Hur ska dessa grupper arbeta effektivt för att undvika dubbelarbete eller att någon uppgift glöms bort?

2018/10/31

3 min