Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/05/23

4 min

Regeringen föreslår nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som bland annat innebär att företagens möjligheter till ränteavdrag begränsas och att bolagsskatten sänks. Om de nya reglerna träder i kraft kommer de att börja gälla från den 1 januari 2019.

I Sverige har arbetet med de nya reglerna pågått länge. Frågorna som gäller begränsningen av ränteavdrag i bolagssektorn och hybrida missmatchningar har stor internationell räckvidd och är aktuella både inom OECD och EU.

Propositionens huvudpunkter  

 • En generell begränsning av ränteavdrag införs. Det innebär att avdrag för negativa räntenetton begränsas till 30 procent av EBITDA. Avdragsunderlaget ska baseras på skattemässigt EBITDA, som visar resultatet före finansiella poster, skatter och avskrivningar.
 • En förenklingsregel föreslås som innebär att ett negativt räntenetto får dras av med upp till fem miljoner kronor. Ett sådant avdrag får göras i stället för ett avdrag med 30 procent av avdragsunderlaget enligt EBITDA-regeln. Positiva räntenetton kan under vissa förutsättningar utnyttjas av koncernbolag med negativt räntenetto.
 • Negativa räntenetton ska få rullas framåt i sex år. Möjligheten att utnyttja kvarstående negativa räntenetton upphör dock när ett företag får ett bestämmande inflytande över ett annat företag.
 • Nuvarande regler om avdragsbegränsningar för räntor inom en intressegemenskap behålls, men kommer att justeras i viss mån.
 • Sänkningen av bolagsskatten sker i två steg. En första sänkning till 21,4 procent sker 2019. Därefter sker ytterligare en sänkning till 20,6 procent under 2021.
 • För att de nya reglerna inte ska påverka nyproduktion av framför allt bostäder negativt föreslås förändrade regler för värdeminskningsavdrag för nyproducerade hyreshus. Utöver ordinarie avdrag för värdeminskning, får 12 procent av byggnadens anskaffningsvärde dras av inom en sexårsperiod från det att hyreshuset färdigställs. Detta avdrag kallas primäravdrag. Primäravdraget kommer även att gälla utgifter för till- eller ombyggnader. I dessa fall måste primäravdraget göras inom en sexårsperiod räknat från det att den till- eller ombyggda delen av hyreshuset färdigställts.
 • Regler för finansiell leasing införs som innebär att räntedelen i leasingavgiften skattemässigt ska behandlas som en ränteutgift.
 • Särskilda regler som ska förhindra internationell skatteplanering med hjälp av så kallade hybrida missmatchningar införs. Med nuvarande regler är det möjligt att undvika skatt genom att använda skillnader i olika länders skattemässiga behandling av bolag och finansiella instrument i gränsöverskridande skatteplaneringsstrategier.

Beslut väntas i juni
Ett beslut om propositionen väntas den 13 juni 2018 och de nya reglerna ska gälla från den 1 januari 2019.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Fler aktuella skattenyheter, exempelvis slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård, hittar du på Skattenätet.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev