Börja skriv din sökterm

2018/06/12

4 min

Behöver alla aktiebolag en revisor?

Behöver aktiebolaget en revisor och i så fall varför? Vilka är revisorns uppgifter och vad skiljer en revisor från en redovisningskonsult?

En vanlig fråga när ett nytt aktiebolag startas är om bolaget behöver en revisor. Svaret är då: nej, inte nödvändigtvis.

Kriterier för val av revisor
Det finns dock tre kriterier som du bör känna till för att veta när lagen kräver att bolaget har en revisor:

Om bolaget uppfyller två av kriterierna två år i rad måste du välja en revisor som granskar räkenskaperna det tredje året. Notera att det är samma kriterier som måste vara uppfyllda två år i rad. Därför kan du starta ett bolag utan revisor, men senare behöva välja en revisor när bolaget expanderar. Vissa bolag måste dock alltid ha en revisor från start, exempelvis publika bolag.

När det är dags för val av revisor kan bolaget välja en särskild person som revisor eller ett revisionsbolag som i sin tur utser en huvudansvarig revisor. Givetvis får alla aktiebolag som vill, utse en revisor redan från start även om kriterierna ovan inte är uppfyllda.

Varför behöver bolaget en revisor?
En revisor kontrollerar att räkenskaperna sköts enligt de lagar och regler som finns. Det är en säkerhet för alla intressenter du kan ha som motpart i ditt bolag, till exempel leverantörer, kunder och bank. Revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel på att bolaget sköts som det ska.

Revisorns uppgift är att uttala sig om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning. Det innebär enkelt uttryckt att årsredovisningen ska visa företagets ekonomi med tillgångar, skulder och resultat, så att en utomstående part kan få en korrekt bild av hur bolaget går. Uttalandet lämnas i revisionsberättelsen. För att kunna göra detta uttalande måste revisorn granska bokföringen som ligger till grund för årsredovisningen. I sitt arbete har revisorn en mängd lagkrav att förhålla sig till. Lagkraven bestämmer vad som ska granskas.

Revisor kontra redovisningskonsult
Ibland kan det vara svårt att veta vem som gör vad. Man säger kanske att man ska ”lämna kvitton till revisorn”. Men revisorn får inte göra någon bokföring eller upprätta bokslut och årsredovisning. Skulle revisorn göra det och sedan utföra en granskning är hen jävig. Därför är det alltid redovisningskonsulten som sköter den löpande bokföringen, bokslut och årsredovisningen innan revisorns arbete tar vid.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Så mycket bättre tillsammans – revisorn är en del av ett team

Ensam är stark heter det som bekant, men det stämmer inte när det gäller en revisors arbete.

2011/09/13

3 min

Så får du en effektivare (och billigare) revision

De flesta av oss har någon gång hört eller sagt det berömda uttrycket ”Tid är pengar”. Genom att följa dessa enkla tips kan du få en effektivare revision av ditt företag. Det sparar tid för dig, din eventuella ekonomipersonal och din revisor.

2016/06/27

2 min

Vilken roll spelar revisorn i en bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningen är en populär och väl inarbetad bostadsform. En bostadsrättsförening ska enligt lag ha minst en revisor. Men vad granskar egentligen revisorn och hur kan föreningen utnyttja sin revisor på bästa sätt?

5 min