Börja skriv din sökterm

2018/09/27

4 min

Samma aktier – olika beskattningsregler

Många företagare investerar företagets kapital i aktier och andelar. Sådana innehav kan beskattas olika beroende på om de anses vara lagertillgångar, kapitalplaceringstillgångar eller näringsbetingad andelar. Vad avgör vilka regler som ska tillämpas?

Ett bolags aktier kan skattemässigt anses vara en lagertillgång, en kapitalplaceringstillgång eller en näringsbetingad andel. Hur en eventuell vinst vid försäljning eller utdelning beskattas beror på vilket slag andelen anses tillhöra.

När anses en andel vara lagertillgång?
En aktie anses vara en lagertillgång om bolaget som äger andelen bedriver värdepappersrörelse. Bolaget antas bedriva handel med värdepapper om det finns en kontinuitet i verksamheten och om:

Det finns dock inte några fasta gränser, utan varje enskilt fall måste bedömas för sig. Vid en bedömning tar man hänsyn till dels handelns omfattning i förhållande till företagets storlek och verksamhetsinriktning, dels hur handeln organiseras och genomförs.

Värdepapper som anses vara lagertillgångar beskattas vanligtvis utifrån bokföringsmässiga grunder. Det innebär att det görs en gemensam värdering av bolagets andelar och att värdet bestäms till anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Uppgångar eller nedgångar i aktiernas värde kan påverka det skattemässiga resultatet. Om värdepapper anses vara lagertillgångar beskattas vinster vid försäljningar och utdelningar enligt huvudregeln, det vill säga som näringsverksamhet med bolagsskatt på 22 procent.

När anses en andel vara kapitalplaceringstillgång?
Andelar som inte är lagertillgångar anses vara kapitalplaceringstillgångar. Under vissa förutsättningar kan dessa andelar omfattas av reglerna för näringsbetingade andelar. Det medför i så fall att vinster vid försäljningar och utdelningar är skattefria för bolaget. Näringsbetingade andelar är i första hand onoterad andelar i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening. Andelarna ska dessutom uppfylla vissa andra villkor.

Om aktien inte uppfyller villkoren för näringsbetingade andelar, beskattas vinster och utdelningar med bolagsskatt, det vill säga för närvarande 22 procent. Observera att kapitalplaceringsandelar omfattas av den så kallade aktiefållan. Det betyder att förluster endast får dras av om det finns vinster att kvitta dem mot.

Aktier som ansetts vara kapitaltillgång kan byta karaktär
En aktie som en gång ansetts vara en kapitaltillgång kan byta karaktär om företagets verksamhet förändras. Ett exempel är när företagets ordinarie verksamhet inte längre är så omfattande, men ägaren fortsätter att aktivt handla med företagets aktier för att få en så effektiv avkastning på kapitalet som möjligt. Därför är det viktigt att ständigt ha koll på vilket slag aktien anses tillhöra och hur eventuell vinst ska beskattas. En bedömning av varje situation bör ske om bolagets verksamhet förändras.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Pension för företagsledare – hur bör man spara?

När vi lämnar vårt aktiva yrkesliv ska vi leva av de pensioner som vi har sparat ihop. I den här artikeln kan du läsa mer om vad du som är företagare med aktiebolag bör tänka på. Ska du spara privat eller i bolaget, med eller utan direktpension och i kapitalförsäkring eller värdepappersdepå?

2017/11/03

4 min

Nu är det dags för den allmänna fastighetstaxeringen

I dagarna skickas deklarationsblanketten för den allmänna fastighetstaxeringen ut. Det innebär att hyreshusenheter, industrienheter, elproduktionsenheter, specialenheter och ägarlägenheter ska taxeras. Fastighetsdeklarationen ska vara inlämnad senast den 1 november 2018.

För- och nackdelar för franchisetagare

Kanske undrar du om franchise är en företagsform för dig. Vilka är egentligen fördelarna och nackdelarna? Här får du hela listan.

2015/09/21

4 min