Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/10/04

5 min

När ska affärshändelsen senast vara bokförd?

Det finns många saker att hålla reda på när företaget upprättar sin bokföring. Ett exempel är tidpunkten för bokföring av affärshändelser. När måste företaget senast bokföra en affärshändelse? Går det att vänta till tidpunkten för momsdeklarationen?

Huvudprincipen är att bokföringen ska ske i anslutning till affärshändelsen. Tidpunkten för bokföringen skiljer sig dock åt beroende på om affärshändelsen avser kontanta in- och utbetalningar eller andra affärshändelser.

Högre krav på kontanta betalningar
Bokföringslagen ställer högre krav på omedelbar bokföring av kontanta in- och utbetalningar. Orsaken är behovet av efterhandskontroll. En affärshändelse anses vara bokförd först när den kan presenteras i både registerordning och systematisk ordning. Med registerordning menas grundbokföring, det vill säga i den ordning posterna har registrerats. Med systematisk ordning menas huvudbokföring, det vill säga klassificering av posterna utifrån deras karaktär. Det ställs även krav på att bokföringen ska var gjord på ett varaktigt sätt. Det innebär att det som har bokförts inte ska kunna raderas eller ändras.

Tidpunkt för bokföring enligt bokföringslagen
Bestämmelser som rör tidpunkten för bokföringen finns i bokföringslagens femte kapitel. Dessutom har Bokföringsnämnden gett ut ett allmänt råd med tillhörande vägledning om hur lagen ska tolkas (BFNAR 2013:2).

5 kap. 2§ BFL – kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.  

Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast dagen efter den dag då affärshändelsen inträffade. Om affärshändelsen inträffar på en måndag ska den bokföras senast under tisdagen. Inträffar affärshändelsen på en fredag och verksamheten har stängt lördag och söndag, ska bokföringen ske senast på måndagen.

Andra affärshändelser ska bokföras vid den tidpunkt då företaget har tillräckliga uppgifter om transaktionen, till exempel datum och belopp. Det finns dock en lättnadsregel som gör det möjligt att vänta med att bokföra affärshändelsen till dess att en faktura eller motsvarande dokument har utfärdats eller tagits emot. Om företaget tillämpar denna lättnadsregel måste regeln tillämpas konsekvent under hela räkenskapsåret.

Senareläggning av bokföring
Under vissa förutsättningar kan ett företag senarelägga tidpunkten för bokföring av affärshändelser.

Typ av företag Tidpunkt för bokföring
   
Alla företag Senast 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade.
Företag med en årlig nettoomsättning på högst

3 miljoner kronor.

Senast 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade.
Företag med:
– en årlig nettoomsättning på högst 1 miljon

kronor

Senast 60 dagar efter utgången av det räkenskapsår då affärshändelsen inträffade.
– högst 50 verifikationer som avser sammanlagt

max 250 affärshändelser per räkenskapsår.

Enskilda näringsidkare med:
– en årlig nettoomsättning på högst 1 miljon

kronor

Till den dag då inkomstdeklarationen ska lämnas för räkenskapsåret.
– högst 50 verifikationer som avser sammanlagt

max 250 affärshändelser per räkenskapsår

– inga gränsöverskridande transaktioner.
Företag som tillämpar kontantmetoden. Bokföringen kan senareläggas enligt förutsättningarna i punkterna ovan. Tidpunkten för när bokföring senast ska ske räknas då från betalningstillfället, inte från själva affärshändelsen.

Även om bokföringen senareläggs måste verifikationerna fortfarande ordnas vartefter de tas emot och bokföras i korrekt redovisningsperiod. Ett företag får inte heller låta bli att upprätta verifikationer i nära anslutning till affärshändelsen.

Kontanta in- och utbetalningar
För kontanta in- och utbetalningar innebär senareläggning att det är huvudbokföringen, den systematiska ordningen, som kan senareläggas. Kontanta in- och utbetalningar måste fortfarande bokföras senast påföljande arbetsdag, så att de kan presenteras i registreringsordning. Detta kan göras i exempelvis en kassajournal. Om ett företag registrerar sina kontanta in- och utbetalningar i ett certifierat kassaregister kan även bokföringen i registreringsordning senareläggas.

För mer information om tidpunkten för affärshändelser kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev