Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/11/08

4 min

Förteckning över ställda säkerheter och eventualförpliktelser sparar tid i årsbokslutsarbetet

Om du inför årsbokslutet funderar på om du ska redovisa ställda säkerheter eller eventualförpliktelser är du nog inte ensam. Vi reder ut begreppen och vad som skiljer dem åt.

Om bolaget har ställda säkerheter och eventualförpliktelser sedan tidigare, eller om de uppkommit under året, kan du gå igenom dessa redan innan årsskiftet för att veta vilka upplysningar som ska lämnas i årsredovisningen. Upplysningar om bolagets åtaganden och förbindelser omfattar dels egna skulder, avsättningar och eventualförpliktelser, dels ställda säkerheter och eventualförpliktelser som exempelvis avser någon annans skuld.

Frågor att ställa vid genomgång av ställda säkerheter och eventualförpliktelser

 • Har bolaget tagit upp några nya lån eller krediter?
 • Har bolaget löst eller sagt upp några lån eller krediter?
 • Har bolaget köpt eller sålt andelar i ett dotterföretag?
 • Har bolaget ingått avtal till förmån för andra bolag?
 • Har maskiner eller andra inventarier köpts på avbetalning?
 • Äger bolaget andelar i ett handelsbolag eller kommanditbolag?
 • Finns det några pågående tvister eller krav?

TIPS: Gör en inventering av bolagets inteckningar. Finns alla inteckningar som inte är ställda i eget förvar eller kan de finnas kvar hos tidigare långivare?

TIPS: Har bolaget fysiska inteckningar i pappersform? Dessa kan konverteras till elektroniska inteckningar, vilket underlättar framtida hantering.

Även inteckningar som inte är ställda bör inventeras och sammanställas i en förteckning, då dessa utgör värdehandlingar för bolaget.

Är säkerheterna verkligen ställda?
För att en säkerhet ska anses vara ”ställd” bör panträtten ha uppstått, eller åtminstone kunnat uppstå, genom en åtgärd som fordringsägaren ensam kan vidta. Det innebär att alla säkerheter inte nödvändigtvis behöver vara ställda. Har bolaget till exempel haft ett banklån med företagsinteckningar som säkerhet och betalat tillbaka lånet är säkerheten inte längre ställd. Säkerheter som inte är ställda, men som finns i någon annans förvar bör återtas av bolaget.

Vad är ställda säkerheter?
Ställda säkerheter är säkerheter som är ställda för en skuld, en avsättning eller en eventualförpliktelse. Säkerheten kan vara ställd för bolagets egen del eller till förmån för någon annan, till exempel ett koncernföretag. Om bolaget inte kan reglera skulden, avsättningen eller eventualförpliktelsen måste bolaget lämna ifrån sig säkerheten. Det kan till exempel handla om att bolaget tagit ett lån för att köpa en fastighet och pantsatt denna hos banken (så kallad fastighetsinteckning). Ett annat exempel är om bolaget köpt maskiner på avbetalning som leverantören har rätt att ta tillbaka om betalningen inte fullgörs (så kallat äganderättsförbehåll).

Exempel på ställda säkerheter

Exempel Beskrivning Var kan du hitta information?
Företagsinteckningar Pantsättning av en del av verksamheten, företagshypotek, som säkerhet för banklån. Engagemangsbesked för bolaget; låneavtal med banken. Hos Bolagsverket framgår vilka inteckningar som finns uttagna.
Fastighetsinteckningar Pantsättning av en del av fastigheten som säkerhet för lån vid köp av fastighet. Engagemangsbesked för bolaget; låneavtal med banken. Hos Lantmäteriet framgår vilka inteckningar som finns uttagna.
Aktier i dotterföretag Pantsättning av aktier i dotterföretag som säkerhet för banklån. Engagemangsbesked för bolaget; låneavtal med banken. I dotterföretagets aktiebok ska det framgå vilka aktier som är pantsatta och till vem.
Tillgångar med äganderättsförbehåll Tillgångar som är köpta på avbetalning där leverantören har rätt att ta tillbaka tillgången om betalningen inte fullgörs. Köpeavtal för tillgångar, till exempel maskiner och inventarier.

Vad är eventualförpliktelser?
Eventualförpliktelser är garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte redovisas i balansräkningen. Hit räknas även förpliktelser som bolaget inte har åtagit sig självmant, till exempel en stämningsansökan och krav på skadestånd från någon utomstående.

Eventualförpliktelser redovisas inte i balansräkningen, eftersom det råder alltför stor osäkerhet angående om förpliktelserna kommer att behöva infrias eller ej. Det kan även råda alltför stor osäkerhet vad gäller hur det faktiska utflödet av resurser skulle bli om förpliktelsen regleras. Med andra ord: vi vet att det finns en möjlighet att vi kommer att få reglera en förpliktelse i framtiden, men både tid och belopp kan vara så osäkra att vi inte tar upp posten i balansräkningen. Om bolaget har eventualförpliktelser ska dessa tas upp i en notupplysning. I de fall uppgifter om tidpunkt eller belopp är tillräckligt säkra ska en avsättning eller skuld redovisas i balansräkningen.

Exempel på eventualförpliktelser

Exempel Beskrivning Var kan man hitta information?
Borgensförbindelse Borgensåtagande gentemot dotterföretag för deras lån i bank Engagemangsbesked för respektive bolag; låneavtal med banken.
Obegränsat ansvarig delägare Delägare i handelsbolag eller komplementär i kommanditbolag Balansräkningen i bolaget, solidariskt ansvar för dess skulder.
Garantier Garanti som bolaget har ställt ut, men som bolaget av erfarenhet vet inte kommer att behöva infrias och inte redovisas som avsättning eller skuld. Avtal med leverantörer.
Skadestånd Potentiellt betalningsansvar för ett skadestånd med anledning av en pågående tvist, men där utfallet är osäkert redovisas inte som avsättning. Korrespondens med advokater.

För mer information om ställda säkerheter och eventualförpliktelser kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev