Börja skriv din sökterm

2018/11/13

4 min

Del 1: Kapitalförsäkringar – hur ska de redovisas i bokföringen?

Många banker tycker att man som företagare ska skaffa sig en kapitalförsäkring. Men det är viktigt att tänka på vad följderna i bokföringen blir. Hur kapitalförsäkringen ska redovisas beror på om den avser en ren placering eller om den rör pension.

En kapitalförsäkring kan du köpa om du vill spara till pension, till någon framtida investering eller bara placera pengar på grund av överskottslikviditet. En kapitalförsäkring innebär att du inte äger aktierna eller fondandelarna direkt, utan utställaren av kapitalförsäkringen är mellanhand. Oftast är det en bank eller ett försäkringsbolag som är utställare av kapitalförsäkringar och det är också banken eller försäkringsbolaget som har alla rättigheter gentemot tredje part. Som ägare av en kapitalförsäkring har du till exempel inte rösträtt på bolagsstämmor.

Räknas som finansiell tillgång
När du har köpt en kapitalförsäkring kommer den att redovisas som en finansiell tillgång i bolaget om det finns en avtalsenlig rätt att få kontanter via uttag. Du behöver inte redovisa varje innehav i aktier och fonder separat i bokföringen, utan du redovisar endast en finansiell tillgång och det är kapitalförsäkringen. Den löpande bokföringen blir då relativt enkel, eftersom du endast behöver redovisa eventuella uttag eller nya insättningar i kapitalförsäkringen. På kontobeskeden som rör kapitalförsäkringen specificeras värdeförändringar, utdelningar och avgifter på de aktier och andelar som finns inom kapitalförsäkringen. Detta påverkar dock inte bokföringen, utan det är endast uttag och insättningar till kapitalförsäkringen som måste bokföras.

Är kapitalförsäkringen en anläggningstillgång eller omsättningstillgång?
När det gäller bokföringen måste du fundera på om kapitalförsäkringen ska klassas som en anläggningstillgång eller omsättningstillgång. Anläggningstillgångar definieras i årsredovisningslagen som tillgångar som är avsedda ”att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”. Andra slags tillgångar är omsättningstillgångar. Finansiella tillgångar som kapitalförsäkringar och andra typer av placeringar ska klassas som anläggningstillgångar om du inte planerar att sälja dessa inom tolv månader. Generellt sett planerar man att inneha dessa en längre tid. Därför klassas de oftast som långfristiga innehav och då också som en anläggningstillgång i balansräkningen.

Vid bokslut ska en anläggningstillgång skrivas ned om värdet på kapitalförsäkringen understiger anskaffningsvärdet och om man bedömer att denna värdenedgång är bestående. Om du däremot har klassificerat kapitalförsäkringen som en omsättningstillgång ska den redovisas enligt ”lägsta värdets princip”. Det innebär att du ska göra en nedskrivning direkt när du ser en värdenedgång.

Redovisning av insättningar och uttag
Insättningar ökar anskaffningsvärdet på kapitalförsäkringen med samma belopp. Insättningarna till en kapitalförsäkring kan inte kostnadsföras, eftersom inbetalningen inte är en utgift för en förbrukad resurs, utan en investering i en finansiell tillgång.

När du gör uttag från en kapitalförsäkring minskar du det redovisade värdet på kapitalförsäkringen med samma belopp. Detta gäller dock bara om uttaget inte täcks av ej redovisade värdeförändringar i kapitalförsäkringen.

Det är viktigt att ha koll på kapitalförsäkringens verkliga värde om du gör ett uttag från den. Om kapitalförsäkringens redovisade värde efter uttaget är lägre än det verkliga värdet representerar uttaget en oredovisad värdestegring. Den ska redovisas som en finansiell intäkt. Ett uttag kan ibland delvis vara en oredovisad värdestegring, delvis ett uttag av insatta belopp. Det innebär att uttaget ska delas upp mellan intäkt och en minskning av investeringen i kapitalförsäkringen. Det bokförda värdet på kapitalförsäkringen får inte minskas så att det understiger det verkliga värdet. I sådana fall har bolaget gjort en otillåten nedskrivning.

För mer information om redovisning av kapitalförsäkringar kontakta ditt närmaste EY-kontor. Vi kommer även att återkomma till ämnet i en artikel längre fram.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Förenklingsreglerna i K2 – har du koll?

K2 är det redovisningsregelverk som de flesta mindre företag följer. Regelverket innehåller vissa förenklingsregler som kan vara bra att hålla koll på.

2019/02/01

3 min

Del 2: Kapitalförsäkringar – hur ska de redovisas i bokföringen?

Hur en kapitalförsäkring ska redovisas beror på om den är en ren placering eller rör pension. Det har vi skrivit om i en tidigare artikel. I den här artikeln hittar du skillnader mellan K2- och K3-regelverket och några praktiska exempel på hur kapitalförsäkringar ska redovisas.

5 min

Det blev fel – kan jag byta mellan K-regelverken?

Det har nu gått en tid sedan alla aktiebolag tog ställning till om de skulle tillämpa redovisningsregelverket K2 eller K3. Blev valet det rätta? Om inte – finns det möjlighet att byta?

2016/11/10

5 min