Börja skriv din sökterm

2018/11/28

3 min

Snart dags för årsbokslut?

I slutet av varje räkenskapsår är det dags att upprätta årsbokslut. Här har vi samlat några tips som du kan ha nytta av när du förbereder ditt bokslutsarbete.

De flesta företagare går igenom alla konton i balansräkningen i samband med månadsbokslut och ser till att det finns underlag som verifierar alla poster. Om du inte har gjort det kan det finnas anledning till en grundligare genomgång när det är dags för årsbokslutet.

Tips när årsbokslutet närmar sig

  1. Samla ihop fakturor över nyanskaffade inventarier under året och uppdatera anläggningsregistret. Spara en kopia på fakturan som underlag. Gå även igenom äldre poster i anläggningsregistret – kanske finns det fullt avskrivna inventarier som inte längre nyttjas och bör utrangeras?
  2. Har du ett lager som ska inventeras på balansdagen? Planera arbetet i god tid, lägg upp rutiner, skapa en inventeringsinstruktion och förbered de medarbetare som ska vara med vid inventeringen. Städa på lagret – god ordning underlättar inventeringsarbetet!
  3. Gå igenom dina kund- och leverantörsreskontralistor. Finns det gamla kundfakturor som inte är betalade trots upprepade påminnelser bör kanske dessa reserveras som osäkra? Finns det obetalade fakturor eller gamla kreditfakturor i leverantörsreskontran? Kontakta leverantören.
  4. Tänk på att slutföra all fakturering för aktuellt räkenskapsår innan balansdagen och att bokföra samtliga leverantörsfakturor daterade före balansdagen för att säkerställa att både intäkter och kostnader hamnar på rätt år. Var även uppmärksam på fakturor som kommer i år, men som avser kommande räkenskapsår. Periodisera dem och spara en kopia på fakturorna som underlag. Samma sak för fakturor som kommer efter att aktuellt räkenskapsår har stängts, boka upp som interimsskuld och spara fakturan som underlag.
  5. Finns det anställda med pensionsförsäkringar? Samla ihop underlagen för utbetalningarna, håll koll på vilka av dessa som är löneskattegrundande och vilken anställd som avses. Spara underlagen för beräkning av löneskatt.
  6. Koncernbolag? Stäm av samtliga mellanhavanden och håll extra koll på eventuella kundfordringar och leverantörsskulder som avser andra bolag i koncernen.
  7. Beställ ett engagemangsbesked från banken där ditt bolags samtliga tillgångar och skulder på balansdagen sammanfattas. Finns det kontantkassa? Glöm inte att inventera och upprätta ett inventeringsintyg!

Slutligen – tänk på att årsstämma ska hållas senast sex månader efter balansdagen. Årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader från balansdagen, annars utgår 5 000 kronor i förseningsavgift för privata aktiebolag.

För mer information om bokslut kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vad gäller vid förvaring av räkenskapsmaterial utomlands?

Med globalisering och digitalisering följer ökade krav på att företag vet var deras räkenskapsinformation förvaras. Huvudregeln är att all räkenskapsinformation ska förvaras i Sverige. Men det finns vissa undantag.

2018/12/18

4 min

Betala förmånsbil via brutto- eller nettoavdrag?

En bilförmån uppstår när en anställd i mer än ringa omfattning använder en bil som följer med anställningen. Bilförmåner är skattepliktiga och hanteras skattemässigt genom så kallade bruttolöne- eller nettolöneavdrag. Vad är skillnaden mellan dessa avdrag och när är det ena mer fördelaktigt än det andra?

2018/05/31

4 min

Åtgärda kapitalbrist i aktiebolag via nyemission

Kapitalbrist i ett aktiebolag kan åtgärdas på flera olika sätt. Såväl ägare som externa parter kan skjuta till kapital till bolaget. Denna artikel handlar om nyemissioner till överkurs, där överkursen motsvarar den förlust som behöver täckas.