Drivkraft

Ange ditt sökord

2018/12/05

5 min

Del 2: Kapitalförsäkringar – hur ska de redovisas i bokföringen?

Hur en kapitalförsäkring ska redovisas beror på om den är en ren placering eller rör pension. Det har vi skrivit om i en tidigare artikel. I den här artikeln hittar du skillnader mellan K2- och K3-regelverket och några praktiska exempel på hur kapitalförsäkringar ska redovisas.

Redovisning av kapitalförsäkring  

K2-regelverket

 

K3-regelverket
Hur ska kapitalförsäkringen värderas i bokslutet? Värderas till anskaffningsvärde (insatta belopp) minskat med eventuella nödvändiga nedskrivningar. I K2 finns möjligheten att inte göra en nedskrivning om beloppet är litet.

 

K3-bolag ska redovisa kapitalförsäkringar enligt kapitel 11 Finansiella instrument (värderade utifrån anskaffningsvärdet) eller kapitel 12 Finansiella instrument (värderade till verkligt värde). Det vanligaste är dock redovisning utifrån anskaffningsvärde. Med den metoden värderas kapitalförsäkringar till anskaffningsvärde (insatta belopp) minskat med eventuella nödvändiga nedskrivningar.
Får uppskrivning ske om värdet har ökat jämfört anskaffningsvärdet? Nej, uppskrivning är inte tillåtet. Ja, uppskrivning får ske om villkoren i årsredovisningslagen är uppfyllda. Dessa villkor innebär att uppskrivning endast får ske om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller för att öka aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.
Pensionsåtagande kopplat till kapitalförsäkringen? Då ska en avsättning också bokas upp som motsvarar kapitalförsäkringens redovisade värde (det vill säga insatt belopp). Gör man en inbetalning till en kapitalförsäkring uppstår det även en personalkostnad när pensionsavsättningen ökar. Om kapitalförsäkringen inte täcker särskild löneskatt (24,26 % på pensionsavsättningen) ska ytterligare en avsättning göras för denna skatt. Detta belopp beräknas enligt K2 på pensionsavsättningens redovisade värde. Avsättning för särskild löneskatt ska göras även om skyldigheten att betala särskild löneskatt inträder först när pensionen betalas ut. Detta bokas som ”övrig avsättning”. Ska pensionsåtagandet (kapitalförsäkringen) täcka in både pension och särskild löneskatt ska avsättningen redovisas i posten ”Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser”. Avsättning för pension ska göras som motsvarar det bokförda värdet på kapitalförsäkringen. Om kapitalförsäkringen inte täcker löneskatt ska avsättning göras för löneskatt på kapitalförsäkringens verkliga värde och inte på det redovisade värdet.
Ska uppskjuten skatt bokas på mellanskillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde? Nej, det är inte tillåtet att boka upp uppskjuten skatt i K2. Detta anses inte nödvändigt eftersom avkastning etc. i en kapitalförsäkring schablonbeskattas. Därmed uppkommer ingen temporär skillnad avseende innehavet i en kapitalförsäkring som skulle ge upphov till uppskjuten skatt. Temporär skillnad är skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång. Detta gäller dock inte om kapitalförsäkringen avser direkt pension. En sådan skuld ger alltid upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas av företag som följer K3.
Övriga upplysningskrav Det bokförda värdet på kapitalförsäkringen ska redovisas i årsredovisningen som ställd säkerhet. Det bokförda värdet på kapitalförsäkringen ska redovisas i årsredovisningen som ställd säkerhet.

Exempel 1: Uttag från kapitalförsäkring som ökat i värde

Totalt inbetalt belopp till kapitalförsäkringen: 500 tkr

Gjorda uttag under 2017: 390 tkr

Utgående försäkringskapital (verkligt värde) per 2017-12-31: 260 tkr

Verkligt värde före uttaget: 650 tkr (390 tkr + 260 tkr)

Debet Kredit
1930 Checkkonto 390 tkr 1385 Värde av kapitalförsäkring 240 tkr
8254 Skattefria intäkter 150 tkr (det vill säga skillnaden mellan totalt inbetalt belopp och verkligt värde före uttaget)

Det redovisade värdet på kapitalförsäkringen kan inte vara högre än det utgående försäkringskapitalet per balansdagen. Av återbetalningen på totalt 390 tkr redovisas därför 240 tkr som en reducering av det redovisade värdet på kapitalförsäkringen, medan den orealiserade värdeökningen på 150 tkr intäktsredovisas.

Exempel 2: Nedskrivning av kapitalförsäkring som minskat i värde

Inbetalt belopp till kapitalförsäkringen under 2017: 1 140 tkr

Gjorda uttag under 2017: 3 900 tkr

Utgående försäkringskapital (verkligt värde) per 2017-12-31: 270 tkr

Totalt inbetalt belopp till kapitalförsäkringen: 5 000 tkr

Bokfört värde på kapitalförsäkringen uppgår till 3 860 tkr i ingående balans. 

  Debet Kredit
Uttag under 2017 1930 Checkkonto 3 900 tkr 1385 Värde av kapitalförsäkring 3 900 tkr
Insättningar under 2017 1385 Värde av kapitalförsäkring 1 140 tkr 1930 Checkkonto 1 140 tkr
Nedskrivning:

Bokfört värde 3 860 tkr

Uttag:              -3 900 tkr

Insättningar:  +1 140 tkr

Summa:            1 100 tkr

Verkligt värde uppgår till 270 tkr, vilket innebär ett nedskrivningsbehov på 830 tkr.

8272 Nedskrivning

långfristiga

fordringar

830 tkr 1385 Värde av kapitalförsäkring 830 tkr

Exempel 3: Kapitalförsäkring med pensionsåtagande (bolag som redovisar enligt K2)

I detta exempel har man inte haft någon kapitalförsäkring innan. Därför finns inte några bokförda värden från förra bokslutet.

Inbetalt belopp till kapitalförsäkringen under 2017: 1 000 tkr

Utgående försäkringskapital (verkligt värde) per 2017-12-31: 1 200 tkr

  Debet Kredit
Köp av kapitalförsäkring 1385 Värde av kapitalförsäkring 1 000 tkr 1930 Checkkonto 1 000 tkr
Avsättning avseende pension 1 000 tkr 1 000 tkr
Avsättning avseende löneskatt 243 tkr 243 tkr

Läs tidigare artikel om hur kapitalförsäkringar ska redovisas. För mer information om redovisning av kapitalförsäkringar kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev