Börja skriv din sökterm

2018/12/13

3 min

Så hanteras julgåvor till medarbetare och kunder skattemässigt

I juletid är det vanligt med julklappar till medarbetare och kunder. Vi påminner därför om vilka skatteregler som gäller.

Julgåvor till anställda
Huvudregeln är att all form av ersättning från arbetsgivaren anses vara ersättning för utfört arbete och ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Enligt inkomstskattelagen är dock julgåvor av mindre värde skattefria för den anställda.

Gåvor är skattefria så länge gåvans värde inte överstigervissa beloppsgränser. Beloppsgränsen för julgåvor är 450 kronor inklusive moms.Om julgåvans värde överstiger detta belopp blir gåvan skattepliktig från förstakronan. Företaget ska då betala sociala avgifter på gåvans värde.

Observera att skattefria gåvor inte får ges i pengar. Som pengar räknas också andra betalningsmedel som är utbytbara mot pengar, till exempel checkar, postväxlar eller presentkort. Värdepapper räknas i detta sammanhang inte som kontant ersättning. Det innebär att det finns en möjlighet för bolag att ge aktier som julgåva till sina medarbetare.

För arbetsgivaren betraktas utgifter för julgåvor som en personalkostnad.

Julgåvor till kunder
Huvudregeln är att julgåvor till kunder inte är avdragsgilla för bolaget. Avdragkan dock medges för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde. Detförutsätter dock att gåvorna har direkt anknytning till företagets verksamheteller är enklare presentartiklar, exempelvis pennor, isskrapor elleralmanackor. Vanligtvis finns företagets logotyp på reklamgåvorna för att styrka denmarknadsföringsmässiga avsikten med gåvan.

För att gåvorna ska vara avdragsgilla krävs att de lämnas till ett större antal kunder. Enligt Skatteverkets allmänna råd får avdrag för reklamgåvor göras med ett skäligt belopp. Med skäligt belopp avses högst 300 kronor eller 300 kronor plus mervärdesskatt.

Observera att dyrbarare gåvor till kunder kan bedömas vara muta. Därför är det viktigt att hålla sig inom de angivna beloppsrekommendationerna.

För mer information om julgåvor till medarbetare och kunder kontakta ditt närmaste EY-kontor.


Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Skattereglerna förändras ständigt – håll dig uppdaterad

Har du koll på alla förändringar som rör små och medelstora företag? EY går igenom aktuella skattenyheter och praktiska tips inför årsskiftet på en ort nära dig.

2016/11/03

2 min

Utrikeshandel – nya regler för beskattning av tjänster

Från och med den 1 januari 2010 gäller nya omsättningslandsregler för moms på tjänster. Det innebär i korthet att om köparen är en näringsidkare i ett annat land räknas köparens land som omsättningsland. Då gäller omvänd skattskyldighet, vilket innebär att köparen ska redovisa moms för tjänsten.

2010/04/14

2 min

Skattefria och skattepliktiga förmåner

Du som äger och samtidigt arbetar i ditt företag befinner dig i en speciell situation. Eftersom du är både arbetsgivare och anställd saknas det tvåpartsförhållande som normalt råder. Vilka skattefria förmåner kan du tillgodogöra dig ur företaget i egenskap av anställd? Och vilka situationer kan utlösa förmånsbeskattning?

2015/08/26

4 min