Börja skriv din sökterm

Upprätta årsbokslut eller årsredovisning?

När måste du som företagare upprätta årsredovisning och när räcker det med ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut? Vi reder ut begreppen och förklarar skillnaderna.

Under ett räkenskapsår sker ett antal affärshändelser som bokförs löpande. Du köper och säljer varor. Pengar går ut och in från banken. Du har kanske ett lager eller inventarier. Vid räkenskapsårets slut ska allt som skett under året sammanfattas i ett bokslut för att visa bolagets ställning.

Storlek och företagsform avgör
Det finns tre olika sätt att avsluta bokföringen på:

Det är företagets storlek och företagsform som avgör hur omfattande bokslutet ska vara och om det ska offentliggöras. Enkelt uttryckt ska aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag där minst en av ägarna är en juridisk person alltid upprätta årsredovisning. Det finns flera andra typer av företag som också berörs, men denna artikel fokuserar på de vanligaste företagsformerna (för alla företag som omfattas, se 6 kap 1§ BFL).

Om företaget inte måste upprätta en årsredovisning avslutas räkenskapsåret med ett årsbokslut. Till denna kategori företag räknas exempelvis enskilda firmor. Om företaget inte har ett lagstadgat krav att upprätta årsredovisning och omsätter maximalt 3 miljoner kronor räcker det med ett förenklat årsbokslut.

Vad innehåller ett förenklat årsbokslut? 
Som det låter innebär ett förenklat årsbokslut en väldigt enkel rapportering. Ett förenklat bokslut består av en balansräkning och en resultaträkning.

Vad innehåller ett årsbokslut? 
Ett årsbokslut består av en balansräkning och en resultaträkning. Det ställs också krav på vissa tilläggsupplysningar. Ett antal av årsredovisningslagens paragrafer ska tillämpas när ett årsbokslut sammanställs. Det gäller bland annat innehållet i balans- och resultaträkningen och hur den ska utformas (för hela lagtexten, se 6 kap 4§ BFL). Dessutom ska du redogöra för de värderingsprinciper som används. Du ska även mer utförligt beskriva vad som ingår i posten anläggningstillgångar, hur stor andel av skulderna som är långfristiga och om det finns några ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser och vad de innebär.

Vad innehåller en årsredovisning? 
Årsredovisningen är den mest omfattande rapporteringen. En årsredovisning är en mer utförlig rapport jämfört med de två andra alternativen. I en årsredovisning ingår en förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning med tillhörande noter. Du ska redogöra för de värderingsprinciper som tillämpas och om företaget har en revisor ingår en revisionsberättelse.

Om du upprättar en årsredovisning finns det olika krav på hur mycket information som ska ingå. Informationskravet styrs dels av företagets storlek, dels av om du redovisar enligt K2- eller K3-regelverket. K2 är ett förenklat regelverk där upplysningskraven inte är lika höga som i K3-regelverket. Om du har ett större företag* ska en kassaflödesanalys ingå i årsredovisningen. En årsredovisning är en offentlig handling.

För mer information om förenklat årsbokslut, årsbokslut eller årsredovisning kontakta ditt närmaste EY-kontor.

*Definition av företagets storlek:
Om ett företag uppfyller minst två av nedanstående villkor under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren är företaget större. Övriga företag räknas som mindre företag.

– företaget har minst 50 anställda i medeltal

– företaget har minst 40 miljoner kronor i balansomslutning

– företaget har minst 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Hur ska Swish-betalningar bokföras?

Swish lanserades i december 2012 och sedan dess har tjänsten vuxit explosionsartat. Swish-betalningar är numera ett vanligt betalningsverktyg inom många branscher. Frågan som då uppstår för en ekonom är hur dessa betalningar ska hanteras bokföringsmässigt?

2017/03/15

3 min

Förslag till förändringar av K2 och K3 – vad innebär det för dig?

För att anpassa regelverken K2 och K3 till reglerna i årsredovisningslagen har Bokföringsnämnden tagit fram förslag till förändringar. Om förslagen blir verklighet påverkar de alla årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015.

2016/09/08

5 min

Förteckning över ställda säkerheter och eventualförpliktelser sparar tid i årsbokslutsarbetet

Om du inför årsbokslutet funderar på om du ska redovisa ställda säkerheter eller eventualförpliktelser är du nog inte ensam. Vi reder ut begreppen och vad som skiljer dem åt.

2018/11/08

4 min