Börja skriv din sökterm

2019/02/01

3 min

Förenklingsreglerna i K2 – har du koll?

K2 är det redovisningsregelverk som de flesta mindre företag följer. Regelverket innehåller vissa förenklingsregler som kan vara bra att hålla koll på.

K2-regelverket innehåller vissa avsteg från årsredovisningslagen (ÅRL). Syftet med K2 är att enskilda företagare så långt det är möjligt inte ska behöva göra svåra redovisningsmässiga bedömningar.

Hur skiljer sig K2 från årsredovisningslagen?
K2 och årsredovisningslagen skiljer sig åt på en rad punkter. Följande är några exempel på vad som gäller enligt K2:

Kostnader som återkommer varje år
Det finns ytterligare ett antal regler som ska göra det enklare för företagare. Det är till exempel tillåtet att redovisa årligen, återkommande kostnader när man får fakturan. På så vis minskar antalet periodiseringar. Viktigt att notera är att denna förenklingsregel endast får användas för kostnader som förväntas variera med högst 20 procent mellan åren.

Belopp som anses vara väsentliga
Det finns även beloppsgränser som innebär att beloppet inte behöver redovisas förrän gränsen har passerats. Beloppet anses då vara väsentligt. Innan gränsen passeras är det frivilligt för företagaren att redovisa beloppet. Beloppsgränsen är det lägsta av 25 000 kronor eller 10 procent av företagets egna kapital. Denna regel kan användas när det gäller vissa avsättningar och nedskrivningar av värdet på finansiella tillgångar.

För mer information om K2, förenklingsregler och hur du kan använda regelverket, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

K2 – alternativregeln upphävs

Sverige har fått kritik från EU-kommissionen om tillämpning av den så kallade alternativregeln vid redovisning av intäkter från uppdrag på löpande räkning. EU-kommissionen har ifrågasatt om alternativregeln är förenlig med EU-rätten. Bokföringsnämnden har bedömt att det inte är möjligt att behålla regeln och därför beslutat att upphäva den.

2016/09/12

1 min

Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar och fond för utvecklingsutgifter – hur fungerar det?

När det gäller redovisning av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar är skillnaderna stora beroende på om företaget tillämpar regelverket K2 eller K3. Med tanke på de restriktioner som finns, framförallt i K2, är det viktigt att välja rätt regelverk.

2017/06/20

4 min

EY-dagen 2018 – nyheter inom skatt och redovisning

EY-dagen arrangeras årligen och är ett seminarium för dig som vill få en bättre inblick i aktuella förändringar och nyheter inom skatt och redovisning.

2018/10/24

1 min