Drivkraft

Ange ditt sökord

2019/02/01

3 min

Förenklingsreglerna i K2 – har du koll?

K2 är det redovisningsregelverk som de flesta mindre företag följer. Regelverket innehåller vissa förenklingsregler som kan vara bra att hålla koll på.

K2-regelverket innehåller vissa avsteg från årsredovisningslagen (ÅRL). Syftet med K2 är att enskilda företagare så långt det är möjligt inte ska behöva göra svåra redovisningsmässiga bedömningar.

Hur skiljer sig K2 från årsredovisningslagen?
K2 och årsredovisningslagen skiljer sig åt på en rad punkter. Följande är några exempel på vad som gäller enligt K2:

 • Periodiseringsprincipen – företag behöver inte periodisera intäkter eller kostnader som enskilt är lägre än 5 000 kronor.
 • Uppskrivningar – företag får endast skriva upp byggnader och mark. Företag som tillämpar K2 kan alltså inte skriva upp andra slag av materiella tillgångar eller immateriella tillgångar. 
 • Immateriella tillgångar – företag får inte redovisa internt upparbetade immateriella tillgångar. Däremot finns det möjlighet att redovisa immateriella tillgångar som man fått genom förvärv från någon annan.
 • Finansiella anläggningstillgångar – företag får inte redovisa finansiella anläggningstillgångar till verkligt värde.
 • Avsättningar – företag får endast göra avsättningar om det finns formella åtaganden, det vill säga åtaganden som följer av avtal eller dylikt.

Kostnader som återkommer varje år
Det finns ytterligare ett antal regler som ska göra det enklare för företagare. Det är till exempel tillåtet att redovisa årligen, återkommande kostnader när man får fakturan. På så vis minskar antalet periodiseringar. Viktigt att notera är att denna förenklingsregel endast får användas för kostnader som förväntas variera med högst 20 procent mellan åren.

Belopp som anses vara väsentliga
Det finns även beloppsgränser som innebär att beloppet inte behöver redovisas förrän gränsen har passerats. Beloppet anses då vara väsentligt. Innan gränsen passeras är det frivilligt för företagaren att redovisa beloppet. Beloppsgränsen är det lägsta av 25 000 kronor eller 10 procent av företagets egna kapital. Denna regel kan användas när det gäller vissa avsättningar och nedskrivningar av värdet på finansiella tillgångar.

För mer information om K2, förenklingsregler och hur du kan använda regelverket, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev