Börja skriv din sökterm

2019/02/01

3 min

Förenklingsreglerna i K2 – har du koll?

K2 är det redovisningsregelverk som de flesta mindre företag följer. Regelverket innehåller vissa förenklingsregler som kan vara bra att hålla koll på.

K2-regelverket innehåller vissa avsteg från årsredovisningslagen (ÅRL). Syftet med K2 är att enskilda företagare så långt det är möjligt inte ska behöva göra svåra redovisningsmässiga bedömningar.

Hur skiljer sig K2 från årsredovisningslagen?
K2 och årsredovisningslagen skiljer sig åt på en rad punkter. Följande är några exempel på vad som gäller enligt K2:

Kostnader som återkommer varje år
Det finns ytterligare ett antal regler som ska göra det enklare för företagare. Det är till exempel tillåtet att redovisa årligen, återkommande kostnader när man får fakturan. På så vis minskar antalet periodiseringar. Viktigt att notera är att denna förenklingsregel endast får användas för kostnader som förväntas variera med högst 20 procent mellan åren.

Belopp som anses vara väsentliga
Det finns även beloppsgränser som innebär att beloppet inte behöver redovisas förrän gränsen har passerats. Beloppet anses då vara väsentligt. Innan gränsen passeras är det frivilligt för företagaren att redovisa beloppet. Beloppsgränsen är det lägsta av 25 000 kronor eller 10 procent av företagets egna kapital. Denna regel kan användas när det gäller vissa avsättningar och nedskrivningar av värdet på finansiella tillgångar.

För mer information om K2, förenklingsregler och hur du kan använda regelverket, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Effektivisera bolaget genom outsourcing

Genom att outsourca en eller flera av ditt företags processer kan du utnyttja ditt företags resurser och kompetens på ett mer effektivt sätt. Du får en hög driftssäkerhet och de ansvariga medarbetarna på ditt företag kan därmed koncentrera sig på kärnverksamheten.

2018/05/02

2 min

Så redovisar du ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Som en följd av de ändringar i årsredovisningslagen som trädde i kraft 2016 ska företag inte redovisa ställda säkerheter och eventualförpliktelser under balansräkningens skuldsida, som så kallad post inom linjen. Enligt de nya reglerna i årsredovisningslagen ska företag redogöra för dessa i en notupplysning i årsredovisningen.

Vad gäller vid förvaring av räkenskapsmaterial utomlands?

Med globalisering och digitalisering följer ökade krav på att företag vet var deras räkenskapsinformation förvaras. Huvudregeln är att all räkenskapsinformation ska förvaras i Sverige. Men det finns vissa undantag.

2018/12/18

4 min