Drivkraft

Ange ditt sökord

Så kan du rädda det egna kapitalet i ditt aktiebolag

Vad händer om du hamnar i en situation där det råder kapitalbrist i aktiebolaget? Kan bristen på eget kapital åtgärdas genom kapitaltillskott och i så fall hur?

Kapitalbrist kan betyda olika saker. Det kan betyda att bolaget har problem med sin likviditet och täckning och därför inte kan reglera sina skulder. Det kan också betyda att bolaget har förbrukat sitt aktiekapital. Många gånger tar bolagets likviditet slut först, det vill säga innan bristen på eget kapital uppstår. Denna artikel tar fasta på hur kapitalbristen kan avhjälpas genom kapitaltillskott.

Olika typer av kapitaltillskott ger olika effekt
Kapitaltillskott kan göras av såväl ägare som externa parter. Externa tillskott kan ske i form av finansieringslösningar som fakturakrediter, avbetalning till leverantörer eller andra former av långfristiga och kortfristiga lån. Dessa tillskott ökar bolagets skulder eller senarelägger betalningar. Tillskotten bidrar därmed till ett inflöde av likvida medel eller senarelägger utflödet av likvida medel. Kapitaltillskott från ägare kan ske i form av lån och redovisas då som en skuld i bolaget. Det finns även möjlighet att göra tillskott i form av lån som redovisas direkt mot bolagets egna kapital.

Styrelsen har handlingsplikt vid befarad kapitalbrist
Aktiekapitalet och det egna kapitalet i sin helhet ska spegla bolagets ”förmögenhet”, alltså vad som finns kvar av bolagets tillgångar när samtliga skulder har reglerats. För att skydda bolagets borgenärer finns det särskilda regler som innebär att bolaget måste ha en viss buffert som skydd mot kapitalbrist. I aktiebolag gäller också att styrelsen har handlingsplikt om de misstänker att bolaget inte har täckning för det egna kapitalet. Om kapitalet som bolaget fått vid bolagsbildningen eller löpande under livstiden helt eller delvis förbrukas, kan det uppstå ett personligt ansvar för bolagets skulder. Ett delvis förbrukat aktiekapital innebär en risk för att bolagets förmögenhet inte räcker till för att betala borgenärerna.

Om det inte finns någon möjlighet att åtgärda kapitalbristen genom att verksamheten genererar ett överskott, det vill säga tjänar pengar, finns det andra sätt:

  1. Bolaget kan genomföra en nyemission till överkurs, där överkursen motsvarar den förlust som behöver täckas.
  2. Bolagets ägare kan skjuta till kapital.
  3. Bolaget kan minska aktiekapitalet för att täcka förlusten.

För mer information om kapitaltillskott kontakta ditt rmaste EY-kontor.

Håll även utkik efter kommande artiklar på Drivkraft som handlar om olika sätt att åtgärda kapitalbrist, det vill säga nyemission, aktieägartillskott och minskning av aktiekapital.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev