Börja skriv din sökterm

Så kan du rädda det egna kapitalet i ditt aktiebolag

Vad händer om du hamnar i en situation där det råder kapitalbrist i aktiebolaget? Kan bristen på eget kapital åtgärdas genom kapitaltillskott och i så fall hur?

Kapitalbrist kan betyda olika saker. Det kan betyda att bolaget har problem med sin likviditet och täckning och därför inte kan reglera sina skulder. Det kan också betyda att bolaget har förbrukat sitt aktiekapital. Många gånger tar bolagets likviditet slut först, det vill säga innan bristen på eget kapital uppstår. Denna artikel tar fasta på hur kapitalbristen kan avhjälpas genom kapitaltillskott.

Olika typer av kapitaltillskott ger olika effekt
Kapitaltillskott kan göras av såväl ägare som externa parter. Externa tillskott kan ske i form av finansieringslösningar som fakturakrediter, avbetalning till leverantörer eller andra former av långfristiga och kortfristiga lån. Dessa tillskott ökar bolagets skulder eller senarelägger betalningar. Tillskotten bidrar därmed till ett inflöde av likvida medel eller senarelägger utflödet av likvida medel. Kapitaltillskott från ägare kan ske i form av lån och redovisas då som en skuld i bolaget. Det finns även möjlighet att göra tillskott i form av lån som redovisas direkt mot bolagets egna kapital.

Styrelsen har handlingsplikt vid befarad kapitalbrist
Aktiekapitalet och det egna kapitalet i sin helhet ska spegla bolagets ”förmögenhet”, alltså vad som finns kvar av bolagets tillgångar när samtliga skulder har reglerats. För att skydda bolagets borgenärer finns det särskilda regler som innebär att bolaget måste ha en viss buffert som skydd mot kapitalbrist. I aktiebolag gäller också att styrelsen har handlingsplikt om de misstänker att bolaget inte har täckning för det egna kapitalet. Om kapitalet som bolaget fått vid bolagsbildningen eller löpande under livstiden helt eller delvis förbrukas, kan det uppstå ett personligt ansvar för bolagets skulder. Ett delvis förbrukat aktiekapital innebär en risk för att bolagets förmögenhet inte räcker till för att betala borgenärerna.

Om det inte finns någon möjlighet att åtgärda kapitalbristen genom att verksamheten genererar ett överskott, det vill säga tjänar pengar, finns det andra sätt:

  1. Bolaget kan genomföra en nyemission till överkurs, där överkursen motsvarar den förlust som behöver täckas.
  2. Bolagets ägare kan skjuta till kapital.
  3. Bolaget kan minska aktiekapitalet för att täcka förlusten.

För mer information om kapitaltillskott kontakta ditt rmaste EY-kontor.

Håll även utkik efter kommande artiklar på Drivkraft som handlar om olika sätt att åtgärda kapitalbrist, det vill säga nyemission, aktieägartillskott och minskning av aktiekapital.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Företaget närmar sig konkurs – kan du rädda företaget?

Livet som företagare innehåller både toppar och dalar. Det finns många anledningar till att företag hamnar i svackor: konjunktursvängningar, branschförändringar, teknikförändringar eller nya konkurrenter som snabbt tar marknadsandelar. Vad kan du göra om det händer ditt företag?

Ta kontroll över företagets likviditet

De flesta företag kan förbättra sin likviditet genom att se över hanteringen av likvida medel. Kanske behöver du granska processen för in- och utbetalningar? Kanske behöver du ta kontroll över företagets kostnader? Kanske finns det alternativa finansieringsformer som du bör överväga?

2017/11/29

4 min

Vad behöver du vara vaksam på om företaget är i en svacka?

Som ägare till ett företag är det lätt att fastna i de dagliga arbetet med att sköta inköp, sälja varor eller utföra tjänster till kunder. Det är dock lika viktigt att höja blicken och följa företaget på en övergripande nivå. På så sätt kan du följa verksamhetens resultat och reagera på förändringar – både positiva och negativa.

3 min