Börja skriv din sökterm

2019/03/28

4 min

Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansbolag

Med dagens regler kan en försäljning av aktier i ett företag inom familjen medföra högre beskattning än om företaget säljs till en utomstående person. Regeringen har därför föreslagit nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag som träder i kraft 1 juli 2019.

Skattereglerna som tillämpas vid ägarskiften mellan närstående i fåmansbolag har länge varit kritiserade. Det har löpande förts diskussioner om hur reglerna ska utformas för att undvika den diskriminerande skattekonsekvens som kan uppkomma när ett bolag säljs inom familjen.

Nuvarande skatteregler för generationsskiften
De nuvarande reglerna för generationsskiften innebär många gånger att en försäljning av ett bolag inom familjen beskattas hårdare än en extern försäljning. I vissa fall kan det till och med vara mer fördelaktigt att lägga ner verksamheten. Skillnaderna i beskattningen uppstår på grund av hur så kallade kvalificerade aktier definieras. En aktie anses vara kvalificerad om du eller någon närstående har varit verksam i betydande omfattning i bolaget, eller i ett annat bolag med samma eller likartad verksamhet, under de senaste fem beskattningsåren.

Om ett barn ska ta över och fortsätta driva ett bolag som föräldrarna tidigare ägt och drivit sker detta ofta genom att föräldrarna paketerar verksamhetsbolaget i ett så kallat trädabolag. Syftet är att föräldrarna ska kunna tillgodogöra sig vinsten till 25 procents beskattning efter en femårig trädaperiod. Men enligt de nuvarande reglerna kommer föräldrarnas aktier i trädabolaget att räknas som kvalificerade så länge barnet är verksamt i bolaget. Det innebär att föräldrarnas vinst riskerar att beskattas med upp till cirka 58 procent, eftersom vinsten då beskattas enligt fåmansföretagsreglerna.

Föreslagna regler för generationsskiften
De nya reglerna medför ett undantag från bestämmelsen om ”samma eller likartad verksamhet”. En andel anses inte vara kvalificerad om en närstående är verksam i ett fåmansbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet under förutsättning att fyra villkor är uppfyllda.

Om villkoren är uppfyllda påverkas inte delägarens andelar i bolaget av att en närstående är verksam i ett bolag med samma eller likartad verksamhet. Det innebär att delägaren, efter karenstiden på fem år, kan tillgodogöra sig kapitalet i bolaget till 25 procents beskattning.

Gäller endast överlåtelser efter 30 juni
De nya reglerna om beskattning av generationsskiften föreslås träda i kraft 1 juli 2019. Reglerna kan inte tillämpas på generationsskiften som redan är genomförda, utan endast på överlåtelser som sker efter 30 juni 2019.

Funderar du på att överlåta ditt bolag till en närstående kan det därför vara värt att avvakta tills de nya reglerna träder i kraft. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Dags för generationsskifte – förberedd eller livrädd?

Som egenföretagare bör du i god tid börja fundera på vad som ska ske med ditt företag när du inte längre vill driva det vidare.

2011/06/15

3 min

3:12-utredningen föreslår nya regler för generationsskiften

Den 3 november presenterade 3:12-utredningen ett förslag till ändrade skatteregler för fåmansföretag. Enligt utredningen ska ett generationsskifte under vissa förutsättningar behandlas på samma sätt som en försäljning till extern part.

2 min

Att lösa ut delägare i fåmansbolag – så går det till

Kompanjoner som driver ett aktiebolag tillsammans kan hamna i ett läge där någon delägare vill lämna verksamheten och bli utlöst ur bolaget. Vilka alternativ finns och hur går det till?

2017/04/12

3 min