Drivkraft

Ange ditt sökord

2019/04/11

6 min

Deklarationstider – vad bör du som företagare tänka på?

Precis som privatpersoner måste alla företag, liksom företagets ägare, deklarera en gång per år. Den här artikeln tar upp några områden som kan vara viktiga för dig som egenföretagare att tänka på, både innan och i samband med deklarationen.

Planera lön och utdelningar utifrån K10
Om du äger ett fåmansföretag som du är verksam i omfattas du av de så kallade 3:12-reglerna. Det ger dig möjlighet att årligen beräkna ett utrymme för utdelning som beskattas med 20 procent (läs mer om reglerna här). Det är viktigt att du kontrollerar ditt löneuttag varje år, så att du maximerar utrymmet för lågbeskattad utdelning.

Omfattas du av 3:12-reglerna ska du även lämna blankett K10 tillsammans med din inkomstdeklaration. På blanketten redovisar du hur stor utdelning du tagit från bolaget under det aktuella året, men också hur stort ditt sparade utdelningsutrymme är. Eftersom ditt utdelningsutrymme räknas upp varje år enligt vissa regler bör du lämna blankett K10 även om du inte har tagit någon utdelning från ditt bolag.

Privata förmåner från bolag
Huvudregeln är att all ersättning för utfört arbete ska beskattas. Det finns dock ett antal förmåner som du som anställd kan få skattefritt. Driver du ett aktiebolag räknas du som anställd av ditt bolag, vilket innebär att dessa förmåner blir aktuella även för egenföretagare. Exempel på skattefria förmåner är gymkort, friskvårdsbidrag, minnesgåva, julgåva, jubileumsgåva och sedvanliga personalvårdsförmåner.

De skattefria förmånerna hanteras som personalkostnader i bolaget och är avdragsgilla fullt ut för arbetsgivaren. Du som anställd behöver inte göra någon särskild redovisning av dessa i din privata deklaration.

Skattefria personalförmåner kan endast ges till anställda. Du som driver din verksamhet genom enskild firma kan således inte tillämpa dessa regler. Däremot finns möjlighet för dig med enskild firma att i samband med deklarationen göra avdrag för inventarier som datorer, mobiltelefon, representation, lokalkostnader och diverse resor som har samband med arbetet.

Ränta för lån till bolag
Har du lånat ut pengar till ditt bolag har du möjlighet att ta ut ränta på beloppet. Räntan är avdragsgill i bolaget under förutsättning att den är marknadsmässig. Vad som är marknadsmässig ränta avgörs utifrån den enskilda situationen.

Du som räntemottagare ska dock beskattas för ränteintäkten. Enligt huvudregeln beskattas intäkten som inkomst av kapital med en skattesats på 30 procent. Om räntan inte anses vara marknadsmässig kan ränteintäkten ses som ”förtäckt” lön. Då beskattas den som inkomst av tjänst med en skattesats på upp till 58 procent. Observera att om bolaget inte har lämnat kontrolluppgift för räntan, så är den inte förtryckt på din deklarationsblankett. Du måste då själv fylla i erhållen ränta på deklarationsblanketten.

Periodiseringsfond och expansionsfond
Både aktiebolag och enskilda firmor har möjlighet att göra avsättningar till periodiseringsfonder. Har du enskild firma kan du dessutom göra avsättningar till expansionsfonder. Avsättningarna minskar den beskattningsbara inkomsten för året, men överskottet kommer att behöva beskattas så småningom.

För aktiebolag innebär en avsättning till periodiseringsfond att upparbetade vinster behålls obeskattade under en viss tid. Under denna tid har bolaget möjlighet att investera ”framskjuten skatt” i verksamheten på andra sätt. Den faktiska skattekostnaden för aktiebolaget blir densamma när periodiseringsfonden löses upp.

För en företagare som bedriver sin verksamhet genom enskild firma kan det finnas anledning att planera avsättningarna till både periodiseringsfonder och expansionsfonder mer noggrant, då det i vissa fall kan medföra att den faktiska skattekostnaden minskar. Så kan vara fallet om du tjänat så mycket under ett år att du överstiger brytpunkten för statlig skatt, samtidigt som du räknar med att inte tjäna lika mycket under de kommande åren. Om avsättningen görs det år då du skulle ha överstigit brytpunkten för statlig skatt, och löses upp ett år när du inte överstiger brytpunkten, kommer någon statlig skatt inte behöva betalas på det avsatta beloppet.

Observera att det årligen beräknas en så kallad räntekostnad för periodiseringsfonder med anledning av den uppskjutna skatten. På expansionsfonder tas en expansionsfondsskatt ut i samband med avsättningen.

Rätt preliminärskatt
Genom att betala rätt preliminärskatt från början kan du undvika onödig kostnadsränta som uppkommer om du betalar för låg preliminärskatt. Betalar du i stället för mycket preliminärskatt går du miste om pengar som skulle kunnat investeras på annat sätt till nytta för bolaget.  

Skatteverket beräknar vanligtvis din debiterade preliminärskatt till 110 procent av den totala skatt som du betalade för två år sedan. Det innebär att skattekostnaden beräknas utifrån antagandet att du som företagare gör ett bättre resultat varje år. Detta stämmer inte alltid överens med verkligheten.

Vi rekommenderar att du gör en översyn av den preliminära skatten som ska betalas för året. Det är du som företagare som ska bedöma vilket beskattningsbart resultat som verksamheten förväntas göra under året. Behöver den preliminära skatten justeras kan du göra det genom att lämna in en preliminärdeklaration till Skatteverket. Det kan du göra när som helst under inkomståret.

För mer information om deklarationer kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev