Börja skriv din sökterm

2019/04/17

4 min

De vanligaste nyckeltalen – en förklaring

I en årsredovisning presenteras ett antal nyckeltal. Nyckeltalen ger en bild av bolagets ekonomiska ställning och är en viktig del i förvaltningsberättelsen tillsammans med övriga upplysningar. Här förklarar vi några vanliga nyckeltal och hjälper dig att förstå innebörden av dem.

Nyckeltal används för att hjälpa läsaren av en årsredovisning att få en korrekt bild av verksamheten. Uppgifterna lämnas för flera år bakåt i tiden för att visa bolagets utveckling under en längre period.

Läser du en årsredovisning för ett mindre aktiebolag som redovisar enligt K2 stöter du vanligtvis på nyckeltalen: nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet. Men årsredovisningen kan även innehålla branschspecifika nyckeltal som används i den bransch som bolaget verkar i. Läser du årsredovisningen för ett lite större bolag kan fler nyckeltal vara aktuella beroende på bolagets storlek och önskemål om att visa specifika nyckeltal.

Några av de vanligare nyckeltalen du kan stöta på:

Nettoomsättning: Visar bolagets intäkter från den ordinarie verksamheten. En hög omsättning kan vara en indikation på att bolaget har lätt att sälja sina varor eller tjänster, men säger inget om det faktiska utfallet.

Bruttomarginal: Beräknas genom bruttovinst/omsättning. Nyckeltalet visar hur stor vinsten är i förhållande till omsättningen och hur mycket som kvarstår av intäkterna för att betala bolagets resterande kostnader. Bruttomarginal är även ett bra nyckeltal för att jämföra konkurrenter i samma bransch.

Kassalikviditet: Visar företagets förmåga att betala sina skulder på kort sikt. Avser de tillgångar som kan användas för att betala skulderna, det vill säga rena pengar. Kassalikviditet mäts som likvida medel i förhållande till de kortfristiga skulderna. Man vill ha en likviditet på minst 100 procent för att känna att likviditeten håller en stabil nivå.
(Omsättningstillgångar-varulager och pågående arbeten) / kortfristiga skulder

Rörelseresultat: Resultatet efter de ordinarie intäkterna och kostnaderna, men innan avdrag för räntor och andra jämförelsestörande poster som inte är vanligt återkommande. Detta är ett bra nyckeltal för att förstå företagets lönsamhetspotential. Rörelseresultat kan även förkortas EBIT (Earnings Before Interest and Taxes).

Resultat efter finansiella poster: Avser resultat innan skatt och visar hur mycket av resultatet som finns kvar innan skatten dragits av.

Soliditet: Innebär det egna kapitalet, inklusive det egna kapitalet av de obeskattade reserverna i förhållande till de totala tillgångarna. Av nyckeltalet framgår hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Nyckeltalet visar företagets förmåga att betala sina skulder på lång sikt.

Räntabilitet: Vinst efter finansiella intäkter/totala tillgångar. Räntabilitet visar bolagets avkastning på det totala kapitalet. Nyckeltalet är vanligt när man jämför olika företag med varandra i investeringssyfte.

För att förstå verksamheten krävs mer än ett nyckeltal och de bör ofta läsas tillsammans för att få en helhetsbild av bolaget. För mer information om nyckeltal kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Inför bokslutet – vad behöver du tänka på?

Det har blivit dags att stänga böckerna för 2016 och förmodligen har du redan öppnat det nya året. Här har vi samlat några tips som du kan ha nytta av i ditt bokslutsarbete.

2017/01/25

4 min

Nyckeltal i fastighetsbolag – del 1

Nyckeltal är viktiga verktyg i fastighetsbolagens interna beslutsprocess och fungerar framför allt som styr- och kontrollinstrument. Alla fastighetsbolag använder i princip samma sorts nyckeltal. Värdena varierar dock starkt beroende på fastighetstyp.

4 min

Minskad administration med enklare redovisningsregler

Riksdagen har antagit regeringens förslag om förenklade redovisningsregler. Det här är en del av regeringens ambition att göra vardagen enklare för företagare och minska deras administrativa kostnader. De nya reglerna innebär bland annat att årsredovisningen inte längre behöver innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro. Andra uppgifter som inte längre krävs är löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land, fastigheters taxeringsvärde och beloppet av den ränta som räknats in i anskaffningsvärdet på en tillgång.

2 min