Drivkraft

Ange ditt sökord

2019/06/07

5 min

Vilka upplysningar bör förvaltningsberättelsen innehålla?

Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen utgöra en självständig del av årsredovisningen. Den ska ge en rättvisande bild av hur företagets verksamhet har utvecklats och företagets ställning och resultat. Men vad menas egentligen med rättvisande bild?

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, vissa handelsbolag och stiftelser ska avsluta sin bokföring med en årsredovisning. Årsredovisningen består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Denna artikel redogör för de viktigaste punkterna som en förvaltningsberättelse ska innehålla.

Förvaltningsberättelsens innehåll
Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i årsredovisningslagen och ska innehålla sådant som inte går att utläsa från balansräkningen och resultaträkningen. Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande bild av hur företagets verksamhet har utvecklats och företagets ställning och resultat. Den ska alltså i så hög utsträckning som möjligt återspegla företagets verkliga förhållanden. Förvaltningsberättelsen ska även lämna upplysningar om:

• Förhållanden som är viktiga för att bedöma företagets ställning och resultat.
• Händelser som har väsentlig betydelse för företaget och som har inträffat under räkenskapsåret.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska även inkludera ett förslag till resultatdisposition och årets förändring i eget kapital. Förändringen i eget kapital kan även lämnas i en separat rapport som är fristående från förvaltningsberättelsen.

Större företag ska lämna ytterligare uppgifter i förvaltningsberättelsen
För större företag* är upplysningskraven mer långtgående. Dessa företag ska även lämna upplysningar om:

• Företagets förväntade utveckling och väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.
• Företagets verksamhet inom forskning och utveckling.
• Upplysning rörande utländska filialer.

Förvaltningsberättelsen i ett större företag ska även innehålla hållbarhetsupplysningar som är relevanta för den aktuella verksamheten, bland annat upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna upplysningar om verksamhetens miljöpåverkan.

Skillnader mellan K2 och K3
Innehållet i en förvaltningsberättelse och hur den ska utformas regleras dels i årsredovisningslagen, dels av vilken normgivning företaget följer. Det finns vissa skillnader beroende på om bolaget upprättar sin årsredovisning enligt K2 eller K3.

K2: årsredovisning i mindre företag
Ett mindre företag som följer K2-regelverket ska upprätta förvaltningsberättelsen enligt den uppställningsform och med de rubriker och underrubriker som anges i kapitel 4. Företagets ska ta hänsyn till de särskilda regler som gäller för den företagsform som företaget tillhör.

I kapital 5 framgår att företaget ska ange vilken verksamhet som bedrivs, företagets säte, viktiga förändringar i verksamheten och viktiga externa faktorer som påverkar företagets ställning och resultat. Om företaget till exempel har upprättat en kontrollbalansräkning eller är skyldig att upprätta en sådan, ska företagets upplysa om detta i förvaltningsberättelsen.

Företaget ska även lämna en rättvisande översikt med förutbestämda nyckeltal som sträcker sig över 4 år. Nyckeltalen är nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet. Om nettoomsättningen mellan åren har varierat med mer än 30 procent ska det kommenteras.

K3: årsredovisning och koncernredovisning
Regler om vad en förvaltningsberättelse som upprättas enligt K3 ska innehålla finns i det tredje kapitlet. Där står att en förvaltningsberättelse bland annat ska innehålla upplysning om verksamhetens art och inriktning, viktiga förändringar i verksamheten och viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat. Enligt K3 ska företaget även upplysa om ägare som har mer än 10 procent av antalet andelar eller röster i företaget. Företaget ska dessutom upplysa om väsentliga förändringar i ägarstrukturen.

För mer information om förvaltningsberättelsen kontakta ditt närmaste EY-kontor.

*Företag som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor:
• Medelantalet anställda är minst 50 personer
• Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
• Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev