Börja skriv din sökterm

Inventarie, förbrukningsinventarie och förbrukningsmaterial – vad är skillnaden?

En vanlig bokföringsfråga handlar om vilka tillgångar som kan skrivas av under flera år och vilka kostnader som måste tas i resultaträkningen direkt. Här gäller det att skilja mellan begreppen inventarie, förbrukningsinventarie och förbrukningsmaterial.

En inventarie är ett större inköp som används för stadigvarande bruk. Det innebär att tillgången ska användas i verksamheten under överskådlig tid och att den inte ska säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs årligen genom avskrivningar under den tid som bolaget anser sig kunna använda tillgången.

Förbrukningsinventarier har kort livslängd eller mindre värde
En förbrukningsinventarie är en inventarie med kort livslängd. Kort livslängd brukar definieras som högst 3 år. Det innebär att inventarien inte används för stadigvarande bruk och den bör därmed klassificeras som en kostnad i resultaträkningen.

Förbrukningsinventarier kan även ha ett mindre värde. En inventarie som kostar max ett halvt prisbasbelopp får klassas som en förbrukningsinventarie även om den ska användas stadigvarande i verksamheten. Prisbasbeloppet justeras årligen och finns bland annat på Skatteverkets hemsida.

Om du har inventarier som ska användas under lång tid och som har ett anskaffningsvärde som är lägre än ett halvt prisbasbelopp, kan du välja själv om de ska räknas som inventarier eller förbrukningsinventarier.

Det är även möjligt att flertalet tillgångar med mindre värde anses vara en inventarie. Tillgångar som har ett naturligt samband med varandra kan bedömas som en enskild, större tillgång. Ett exempel är möbler till ett konferensrum. Kostnaden för konferensbord och varje enskild stol är lägre än ett halvt prisbasbelopp. Den sammanlagda kostnaden överstiger dock den beloppsmässiga definitionen och möblerna får därför klassificeras som en inventarie.

Förbrukningsmaterial har kortare livslängd än 1 år
Förbrukningsmaterial är material som har en kortare livslängd än 1 år och som verksamheten förbrukar relativt snabbt, till exempel glödlampor, toalettpapper och papperspåsar. Materialet har ett mindre värde och kan även vara material som används i tillverkningen, men som inte tillhör själva varan, så som lim, knappnålar eller hinkar.

Sammanfattning av begreppen:

Inventarier

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsmaterial

Har du frågor om inventarier, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vilken roll spelar revisorn i en bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningen är en populär och väl inarbetad bostadsform. En bostadsrättsförening ska enligt lag ha minst en revisor. Men vad granskar egentligen revisorn och hur kan föreningen utnyttja sin revisor på bästa sätt?

5 min

För- och nackdelar med olika företagsformer

I en tidigare artikel beskrev vi för- och nackdelar med aktiebolag och enskild firma. Den här artikeln handlar om företagsformerna: handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar.

2017/08/31

5 min

Hur påverkas ditt företag av det nya regelverket för hantering av personuppgifter?

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning – General Data Protection Regulation (GDPR) – börja tillämpas. Förordningen är ett nytt regelverk som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det nya regelverket kommer att påverka de flesta bolag som hanterar personuppgifter, det vill säga uppgifter om exempelvis anställda, kunder och medlemmar.

2017/08/17

3 min